ᴹQ. huine n. “deep shadow”

References ✧ Ety/PHUY.003; Ety/PHUY.020; EtyAC/PHUY.010; LR/047.03011; LR/047.12041; LR/056.2907; LR/056.32031; SD/246.37011; SD/310.08011; SD/310.29041

Glosses

Variations

Changes

Inflections

huinenna allative “shadow” ✧ SD/246.37011
Huinéva possessive   ✧ Ety/PHUY.020

Element In

Cognates

Derivations


ᴱQ. hui n. “dark, murk, fog, night, evening”

References ✧ LT1A/Fui.005; MC/214.1801; MC/214.1901; PME/038.8205; PME/038.8207; PME/041.4403; PME/041.4405; QL/034.8001-2; QL/038.7901; QL/038.7902; QL/041.4101

Glosses

Variations

Related

Element In

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√ǶUẎU > hui [xʷuðʲ] > [xuðʲ] > [huðʲ] > [huj] > [hui] ✧ QL/041.4101