Q. [ᴹQ.] tac-, v. “to fasten”


ᴹQ. tak- v. “to fasten”

References ✧ Ety/TAK.006; Ety/TAK.010

Inflections

take aorist “he fastens” ✧ Ety/TAK.006
tanke past   ✧ Ety/TAK.010

Cognates

Derivations


ᴱQ. taka- v. “to fix, fasten”

References ✧ PE14/028.0411; PE14/066.1202; QL/088.3601; QL/088.3604

Glosses

Variations

Inflections

tanke past ✧ QL/088.3604

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√tak- > tak- [tak-] ✧ PE14/066.1202
ᴱ√TAKA > taka- [taka-] ✧ QL/088.3601