ᴱ✶final [ǝ] vanished; [-ǝ] > [-ø]

ᴱ✶final [ǝ] vanished; [-ǝ] > [-ø]

Reference ✧ PE12/4

Order (00400)

After 00300 short final [e], [a], [o] became [ǝ]
Before 00600 short final [i], [u] became [e], [o]

Phonetic Rule Elements

[-ǝ] > [-ø]

Phonetic Rule Examples

ajǝ > aj -ǝ > -ø ᴱ√AY̯A > ᴱQ. ai ✧ QL/034.1001
ajstǝ > ajst -ǝ > -ø ᴱ√AY̯A > ᴱQ. ais ✧ QL/034.0601
akajristǝ > akajrist -ǝ > -ø ᴱ√KAYA > ᴱQ. akairis ✧ QL/046.1001
arakǝ > arak -ǝ > -ø ᴱ✶a + raka- > ᴱQ. arak ✧ QL/030.6001
areandǝ > areand -ǝ > -ø ᴱ√ARA > ᴱQ. arean ✧ QL/032.1501
awrinǝ > awrin -ǝ > -ø ᴱ✶aurina- > ᴱQ. aurin ✧ PE13/160.5303
awrinǝ > awrin -ǝ > -ø ᴱ√AWA > ᴱQ. aurin ✧ QL/033.7401
aɸtjǝ > aɸtj -ǝ > -ø ᴱ√AFA > [aft]yǝ > ᴱQ. apte ✧ QL/029.2101
etlǝ > etl -ǝ > -ø ᴱ√ETE > ᴱQ. etl ✧ QL/036.6901
ɣalastǝ > ɣalast -ǝ > -ø ᴱ✶ʒalast- > ᴱQ. alas ✧ QL/030.0701
ɣirdǝ > ɣird -ǝ > -ø ᴱ✶ʒirdǝ > ᴱQ. hir ✧ PE13/161.9505
ɣirdǝ > ɣird -ǝ > -ø ᴱ✶ʒird- > ᴱQ. ir ✧ PE13/144.3306
kaklǝ > kakl -ǝ > -ø ᴱ√KAKA > ᴱQ. katl ✧ QL/044.0501
kalumektǝ > kalumekt -ǝ > -ø ᴱ✶k’lamektā > ᴱQ. kalumet ✧ PE13/162.1801
kantjǝ > kantj -ǝ > -ø ᴱ✶kantya > ᴱQ. kante ✧ PE13/140.2205
karasǝ > karas -ǝ > -ø ᴱ✶karase > karar > ᴱQ. kalar ✧ PE14/070.1015
kḷtǝ > kḷt -ǝ > -ø ᴱ√KLTL > ᴱQ. kilt ✧ QL/047.3101
kṇtlǝ > kṇtl -ǝ > -ø ᴱ√KᴬNTᴬN > ᴱQ. kantl ✧ QL/045.1201
kṛniǝ > kṛni -ǝ > -ø ᴱ√KṚN > [kṛn]ı̯ǝ > ᴱQ. karne ✧ QL/048.8701
kʷalinǝ > kʷalin -ǝ > -ø ᴱ√QALA > ᴱQ. qalin ✧ QL/076.1901
kʷetlǝ > kʷetl -ǝ > -ø ᴱ√QETE > ᴱQ. qetl ✧ QL/077.0301
kʷinðǝl > kʷinðl -ǝ > -ø ᴱ√QIŘI > ᴱQ. qindl ✧ QL/077.8701
kʷintǝl > kʷintl -ǝ > -ø ᴱ√QINI > ᴱQ. qintl ✧ QL/077.7101
lakʷsǝ > lakʷs -ǝ > -ø ᴱ√LAQA > ᴱQ. las ✧ QL/051.2401
lamnǝ > lamn -ǝ > -ø ᴱ✶labna > lamna > lamn > ᴱQ. lama ✧ PE14/070.2515
laptǝ > lapt -ǝ > -ø ‽ᴱ√LAPA > ᴱQ. Lat ✧ QL/051.4501
linðǝ > linð -ǝ > -ø ᴱ√LIŘI > ᴱQ. lin ✧ PME/054.8104
linðǝ > linð -ǝ > -ø ᴱ√LIŘI > ᴱQ. lin¹ ✧ QL/054.6901
liplǝ > lipl -ǝ > -ø ᴱ√LIPI > ᴱQ. litl ✧ QL/054.4801
lḷtǝ > lḷt -ǝ > -ø ᴱ√LḶTḶ > ᴱQ. lilt ✧ QL/055.1701
luklǝ > lukl -ǝ > -ø ᴱ√LUKU > ᴱQ. lutl ✧ QL/056.8901
malwǝ > malw -ǝ > -ø ᴱ√MALA¹ > [mal]wǝ > ᴱQ. malo ✧ QL/058.2301
matlǝ > matl -ǝ > -ø ᴱ√MATA > ᴱQ. matl ✧ QL/059.7601
maxǝ > max -ǝ > -ø ᴱ√MAHA > maha > ᴱQ. ✧ QL/057.4301
maxntǝl > maxntl -ǝ > -ø ᴱ√MAHA > ᴱQ. mantl ✧ QL/057.4801
mburjǝ > mburj -ǝ > -ø ᴱ✶mbúrya: > ᴱQ. mure ✧ PE13/139.5504
meklǝ > mekl -ǝ > -ø ᴱ√MEKE > ᴱQ. metl ✧ QL/060.6801
mḷdðʲǝ > mḷdðʲ -ǝ > -ø ᴱ√MLŘL > mldẏǝ > ᴱQ. mildi ✧ QL/062.2001
ŋarkðʲǝ > ŋarkðʲ -ǝ > -ø ᴱ√ŊARA > ‽narkẏǝ > ᴱQ. narte ✧ QL/064.5701
ṇðjǝ > ṇðj -ǝ > -ø ᴱ√NÐN > > ᴱQ. ande ✧ QL/031.2001
nṇgwǝ > nṇgw -ǝ > -ø ᴱ√NṆGṆ > ‽nṇg·ẇǝ > ᴱQ. nungo ✧ QL/066.5901
nʲatlǝ > nʲatl -ǝ > -ø ᴱ√NYATA > ᴱQ. nyatl ✧ QL/068.6701
orjǝ > orj -ǝ > -ø ᴱ√ORO² > [or]ı̯ǝ > ᴱQ. ore ✧ QL/070.7701
paplǝ > papl -ǝ > -ø ᴱ√PAPA > ᴱQ. patl ✧ QL/072.3601
pelesǝ > peles -ǝ > -ø ᴱ✶pelesa > ᴱQ. peler ✧ PE13/147.4305
petlǝ > petl -ǝ > -ø ᴱ√PETE > ᴱQ. petl ✧ QL/073.6501
pḷtʲǝ > pḷtʲ -ǝ > -ø ᴱ√PḶT͡YḶ > ᴱQ. pilt ✧ QL/074.7201
puntlǝ > puntl -ǝ > -ø ᴱ√PU(HU) > ᴱQ. puntl ✧ QL/075.6601
rotlǝ > rotl -ǝ > -ø ᴱ√ROTO > ᴱQ. rotl ✧ QL/080.6401
ṛtʲǝ > ṛtʲ -ǝ > -ø ᴱ√ᴵRTYᴵR > ᴱQ. irt ✧ QL/043.3701
saklǝ > sakl -ǝ > -ø ᴱ√SAKA > ᴱQ. satl ✧ QL/081.3801
skendǝ > skend -ǝ > -ø ᴱ✶ske-ndá > ᴱQ. hen ✧ PE13/147.4707
sṇtjǝ > sṇtj -ǝ > -ø ᴱ√SṆTṆ > -ẏe > ᴱQ. sinte ✧ QL/085.2001
suklǝ > sukl -ǝ > -ø ᴱ√SUKU > ᴱQ. sutl ✧ QL/087.0201
swandǝ > swand -ǝ > -ø ᴱ✶swandǝ > ᴱQ. fan ✧ PE12/026.0415
swǝnī > swnī -ǝ > -ø ᴱ✶sw(ǝ)nī́ > ᴱQ. suni ✧ PE12/026.0418
swǝnī > swnī -ǝ > -ø ᴱ✶sẇǝnī́ > ᴱQ. suni ✧ QL/082.3801
tentlǝ > tentl -ǝ > -ø ᴱ√TENE > ᴱQ. tentl ✧ QL/091.5901
tetlǝ > tetl -ǝ > -ø ᴱ√TETE > ᴱQ. tetl ✧ QL/092.0401
tilnǝ > tiln -ǝ > -ø ᴱ√TILI² > tilnǝ > ᴱQ. til² ✧ QL/092.4701
tṇtlǝ > tṇtl -ǝ > -ø ᴱ√TṆTṆ > ᴱQ. tantl ✧ QL/093.8701
tompǝl > tompl -ǝ > -ø ᴱ√TOMPO > ᴱQ. tontl ✧ QL/094.4701
tṛtʲǝ > tṛtʲ -ǝ > -ø ᴱ√TṚT͡YṚ > ᴱQ. tirt ✧ QL/094.8101
θxendǝ > θxend -ǝ > -ø ᴱ✶þχe-ndǝ > ᴱQ. hen ✧ PE12/021.0802
θʲaðmǝ > θʲaðm -ǝ > -ø ᴱ√HYAŘA > ᴱQ. hyar ✧ QL/041.5401
tʲetlǝ > tʲetl -ǝ > -ø ᴱ√TYETE > ᴱQ. tyetl ✧ QL/050.0301
xaðǝ > xað -ǝ > -ø ᴱ√HAŘA > ᴱQ. har(e) ✧ QL/039.4001
xaliskǝ > xalisk -ǝ > -ø ᴱ√HALA > ᴱQ. halis ✧ QL/039.3101
xeplǝ > xepl -ǝ > -ø ᴱ√HEPE > ᴱQ. hetl ✧ QL/040.1701
xestǝ > xest -ǝ > -ø ᴱ√HESE > ᴱQ. hes ✧ QL/040.4101
xondǝ > xond -ǝ > -ø ᴱ√HONO > ᴱQ. hon ✧ QL/040.8501
xontʲǝ > xontʲ -ǝ > -ø ᴱ√HOTYO > ᴱQ. hont ✧ QL/041.2201
xostǝ > xost -ǝ > -ø ᴱ√HOSO > ᴱQ. hos ✧ QL/041.0901
ɸalassǝ > ɸalass -ǝ > -ø ᴱ√FALA > ᴱQ. falas ✧ QL/037.2401
ɸantǝl > ɸantl -ǝ > -ø ᴱ√FANA > ᴱQ. fantl ✧ QL/037.4801
ɸinðǝl > ɸinðl -ǝ > -ø ᴱ√FIŘI > ᴱQ. findl ✧ QL/038.4801
ɸintǝ > ɸint -ǝ > -ø ᴱ√FINI > ᴱQ. fint ✧ QL/038.3701
ɸṇðosǝ > ɸṇðos -ǝ > -ø ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fandor ✧ QL/038.5801
ɸṇðossǝ > ɸṇðoss -ǝ > -ø ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fandos ✧ QL/038.5803
βaxnǝl > βaxnl -ǝ > -ø ᴱ√VAHA > ᴱQ. vandl ✧ LT1A/Qalvanda.026
βṛtʲǝ > βṛtʲ -ǝ > -ø ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. virt ✧ QL/102.6601