ᴹQ. [z] became [r]; [z] > [r]

ᴹQ. [z] became [r]; [z] > [r]

Reference ✧ PE22/11 ✧ phonetics

Phonetic Rule Elements

[z] > [r]

ᴱQ. [z] became [r]; [z] > [r]

Reference ✧ PE12/20

Order ()

After [ð] became [z]
After [s] became [z] before nasals and voiced spirants
After [z] became [s] before [s], [t]
After [z] vanished between a vowel and [m] after a preceding [z], [r]
After nasals assimilated to preceding [z]
Before [rl] became [ll]

Phonetic Rule Elements

[z] > [r] ✧ PE12/016.2107 (z > r; medial); PE12/016.2308 (z > r; medial); PE12/016.2408 (z > r; medial); PE12/016.3105 (z > r (s)); PE12/020.2603 (z > -r); PE12/024.1403 (z > r)

Phonetic Rule Examples

dʲeze > dʲere z > r ᴱ√DYEÐE > ᴱQ. ’yere ✧ QL/105.7401
ezumāni > erumāni z > r ᴱ✶eruᶻmāni > ᴱQ. Erumāni ✧ QL/036.3201
faza > fara z > r ᴱ✶swada > ᴱQ. fara ✧ PE13/146.1906
fizin > firin z > r ᴱ√FIŘI > ᴱQ. firin ✧ QL/038.4901
haz > har z > r ᴱ√HAŘA > ᴱQ. har(e) ✧ QL/039.4001
haz- > har- z > r ᴱ√HAŘA > ᴱQ. harin ✧ QL/039.4401
ɣūzion > ɣūrion z > r ᴱ√UŘU > ᴱQ. Ūrion ✧ QL/098.8301
ɣuzja- > ɣurja- z > r ᴱ√UŘU > ᴱQ. urya- ✧ QL/098.8501
ɣuzna > ɣurna z > r ᴱ√UŘU > ᴱQ. urna ✧ QL/098.8201
-ɣʷzand- > -ɣʷrand- z > r ᴱ√ẆAÐA > ᴱQ. -urand- ✧ QL/102.8602
izin > irin z > r ᴱ√IŘI > ᴱQ. irin ✧ QL/043.1901
izmin > irmin z > r ᴱ√IŘI > ᴱQ. irmin ✧ QL/043.2701
jaza > jara z > r ᴱ√YAÐA > ᴱQ. yara ✧ QL/105.0801
karaz > karar z > r ᴱ✶karase > karar > ᴱQ. kalar ✧ PE14/070.1015
kazla > karla z > r ᴱ✶kasla > ᴱQ. kalla ✧ PE13/140.3905
kizme > kirme z > r ᴱ√KIŘI > ᴱQ. kirme ✧ QL/047.0901
kʷizi- > kʷiri- z > r ᴱ√QIŘI > ᴱQ. qiri- ✧ QL/077.8401
kʷizin > kʷirin z > r ᴱ√QIŘI > ᴱQ. qirin ✧ QL/077.8601
kʷizme > kʷirme z > r ᴱ√QIŘI > ᴱQ. ‽qirme ✧ QL/077.8501
kʷozin > kʷorin z > r ᴱ√QOŘO > ᴱQ. qorin ✧ QL/078.4301
kʷozo- > kʷoro- z > r ᴱ√QOŘO > ᴱQ. qoro- ✧ QL/078.4001
laz > lar z > r ᴱ√LAŘA > ᴱQ. lar ✧ QL/051.3101
lazma > larma z > r ᴱ√LAŘA > ᴱQ. larma ✧ QL/051.3201
lizi- > liri- z > r ᴱ√LIŘI > ᴱQ. liri- ✧ QL/054.6601
lizilla > lirilla z > r ᴱ√LIŘI > ᴱQ. lirilla ✧ QL/054.7601
mazilla > marilla z > r ‽ᴱ√MARA > ᴱQ. marilla ✧ QL/059.3501
mizde > mirde z > r ᴱ✶mẓđē > ᴱQ. mirde ✧ PE12/014.2607
ndozn > ndorn z > r ‽ᴱ√NOŘO > ᴱQ. nor ✧ QL/067.8301
ndozne > ndorne z > r ‽ᴱ√NOŘO > ᴱQ. norne ✧ QL/067.8401
ŋgʷezil > ŋgʷeril z > r ᴱ√ŋgu̯eđe > ᴱQ. meril ✧ GL/45.1302
nʲaza- > nʲara- z > r ᴱ√NYAŘA > ᴱQ. NYAŘA ✧ QL/068.5401-1
nʲaza > nʲara z > r ᴱ√NYAŘA > ᴱQ. nyara ✧ QL/068.5601
ōze > ōre z > r ᴱ√OŘO > ᴱQ. ōre ✧ QL/070.8501
ōzome > ōrome z > r ᴱ√OŘO > ᴱQ. Orome ✧ QL/071.0601
ōzonte > ōronte z > r ᴱ√OŘO > ᴱQ. oronte ✧ QL/070.8701
ōzonto > ōronto z > r ᴱ√OŘO > ᴱQ. oronto ✧ QL/070.8801
puzind > purind z > r ᴱ√PUŘU > ᴱQ. purin ✧ QL/076.0101
puzja- > purja- z > r ᴱ√PUŘU > ᴱQ. purya- ✧ QL/075.8001
puzma > purma z > r ᴱ√PUŘU > ᴱQ. purma ✧ QL/075.8401
puzn > purn z > r ᴱ√PUŘU > ᴱQ. pur ✧ QL/075.8201
puzu- > puru- z > r ᴱ√PUŘU > ᴱQ. puru- ✧ QL/075.8101
raza- > rara- z > r ᴱ√RAŘA > ᴱQ. rara- ✧ QL/079.2301
rezo > rero z > r ᴱ√reðe > ᴱQ. rēro ✧ QL/079.7201
rezro > rerro z > r ᴱ✶res-rŭ > rerro > ᴱQ. rēro ✧ QL/079.6401
saxsōza > saxsōra z > r ᴱ✶saχsōđa > ᴱQ. saxóra ✧ PE12/018.1008
saxsōza > saxsōra z > r ᴱ✶saχ-sōđā > ᴱQ. saxóra ✧ PE12/021.0609
saxxōza > saxxōra z > r ᴱ✶saχsōđa > ᴱQ. Sahóra ✧ PE12/018.0805
saxxōza > saxxōra z > r ᴱ✶saχ-sōđā > ᴱQ. Sahóra ✧ PE12/021.0601
sīze > sīre z > r ᴱ√SIŘI > ᴱQ. sīre ✧ QL/084.2301
sizi- > siri- z > r ᴱ√SIŘI > ᴱQ. siri- ✧ QL/084.2101
sōza > sōra z > r ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sōra ✧ QL/086.1205
sozo- > soro- z > r ᴱ√SOŘO > ᴱQ. soro ✧ QL/086.1202
taz > tar z > r ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tar ✧ QL/087.6301
tazasse > tarasse z > r ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tarasse ✧ QL/087.6001
tazwa > tarwa z > r ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tarwa ✧ QL/087.6401
taxsōza > taxsōra z > r ᴱ✶taχ-sṓđā́ > ᴱQ. tahóra ✧ PE12/021.0610
taxsōza > taxsōra z > r ᴱ√TAHA > ᴱQ. †tahōra ✧ QL/087.8001
tezekt > terekt z > r ᴱ√TEŘE > ᴱQ. teret ✧ QL/091.7801
tezen > teren z > r ᴱ√TEŘE > ᴱQ. ‽teren ✧ QL/091.8001
tizind > tirind z > r ᴱ√TIŘI > ᴱQ. tirin ✧ QL/093.1201
tiziond > tiriond z > r ᴱ√TIŘI > ᴱQ. tirion ✧ QL/093.1601
tiziost > tiriost z > r ᴱ√TIŘI > ᴱQ. tirios ✧ QL/093.1401
tuzja- > turja- z > r ᴱ√TUŘU > ᴱQ. turya- ✧ QL/096.4801
tuzu > turu z > r ᴱ√TUŘU > ᴱQ. turu ✧ QL/096.3901
θʲazm > θʲarm z > r ᴱ√HYAŘA > ᴱQ. hyar ✧ QL/041.5401
vezi > veri z > r ᴱ√VEŘE > ᴱQ. †veri ✧ QL/101.1001
vezu > veru z > r ᴱ√VEŘE > ᴱQ. veru ✧ QL/101.0801
xozma > xorma z > r ᴱ√HOSO > ᴱQ. horma ✧ QL/041.1201