Q. [ɸ], [β] became [f], [v]; [ɸ|β] > [f|v]

References ✧ PE19/069.3406; PE19/071.0408; PE19/093.2410; PM/402.0307

Variations

Related

Phonetic Rule Elements

[ɸ] > [f] ✧ PE19/071.0415 ([ᵽ] > f)
[β] > [v] ✧ PE19/069.3412 (ƀ > v); PE19/072.2503 (ƀ > v; initially or between vowels); PE19/093.2415 (rƀ, lƀ > rv, lv); PM/402.0401 (b > v)

ᴱQ. [β] became [v]; [β] > [v]

Reference ✧ PE12/024.1900phonetics

Phonetic Rule Elements

[β] > [v] ✧ PE12/016.2409 (ƀ > v (w); medial); PE12/024.1902 (ƀ > v)

Phonetic Rule Examples

aβ- > av- β > v ᴱ√AVA > ᴱQ. avin ✧ QL/033.5801
aβande > avande β > v ᴱ√AVA > ᴱQ. avande ✧ QL/033.5401
aβanwa > avanwa β > v ᴱ√AVA > ᴱQ. avanwa ✧ QL/033.5701
balaβa- > balava- β > v ᴱ√PALA > ᴱQ. palava- ✧ QL/071.8701
balāβa- > balāva- β > v ᴱ√PALA > ᴱQ. palāva ✧ QL/071.8601
kaβ- > kav- β > v ᴱ√KAVA > ᴱQ. kava- ✧ QL/045.7001
koiβa > koiβa β > v ᴱ√KOI̯-VI > ᴱQ. koiva ✧ GL/29.1802
koiβa > koiβa β > v ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koiva ✧ QL/048.6601
kʷīβa > kʷīva β > v ᴱ√QIV > ᴱQ. Qîva ✧ GL/29.1805
laβ- > lav- β > v ᴱ√LAVA > ᴱQ. lava- ✧ QL/052.0201
laβeard > laveard β > v ᴱ√LAVA > ᴱQ. lāvear ✧ QL/052.0501
nāβe > nāve β > v ᴱ√NAVA > ᴱQ. nāve ✧ QL/064.8201
naβillo > navillo β > v ᴱ√NAVA > ᴱQ. navillo ✧ QL/065.0401
rāβi > rāvi β > v ᴱ√RAVA > ᴱQ. Râvi ✧ QL/079.4701
raβin > ravin β > v ᴱ√RAVA > ᴱQ. ravin ✧ QL/079.3301
siβilda > sivilda β > v ᴱ√SIVI > ᴱQ. sivilda ✧ QL/084.4801
soβallu- > sovallu- β > v ᴱ√SOVO > ᴱQ. sovallu- ✧ QL/086.4701
soβalna- > sovalna- β > v ᴱ√SOVO > ᴱQ. sovalna- ✧ QL/086.4801
soβo- > sovo- β > v ᴱ√SOVO > ᴱQ. sovo- ✧ QL/086.4101
suīβa > suīva β > v ᴱ√SUH͡YU > ᴱQ. suiva ✧ QL/086.7501
taβar > tavar β > v ᴱ√TAVA > ᴱQ. tavar ✧ QL/090.1301
taβas > tavas β > v ᴱ√TAVA > ᴱQ. tavas ✧ QL/090.1501
tuβu- > tuvu- β > v ᴱ√TUVU > ᴱQ. tuvu- ✧ QL/096.5701
tʲastʲaβa- > tʲastʲava- β > v ᴱ√TYASA > tyastyava > ᴱQ. tyastava- ✧ QL/049.7101
tʲaβa- > tʲava- β > v *ᴱ√tyav- > ᴱQ. tyav- ✧ GL/24.6109
tʲaβa- > tʲava- β > v ᴱ√TYAVA > ᴱQ. tyava- ✧ QL/049.7601
ūβ- > ūv- β > v ᴱ√UVU > ᴱQ. ūv- ✧ QL/098.0403
ūβa > ūva β > v ᴱ√Ū¹ > ᴱQ. ūva ✧ QL/096.9301
βaðʲta- > vaðʲta- β > v ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaita- ✧ QL/100.4501
βajma > vajma β > v ᴱ√VAYA > ᴱQ. vaima ✧ LT1A/Vai.021
βajna > vajna β > v ᴱ√VAYA > ᴱQ. vaina ✧ LT1A/Vai.059
βāra > vāra β > v ᴱ√VARA > ᴱQ. vāra ✧ QL/100.1601
βarne > varne β > v ᴱ√VARA > ᴱQ. varne ✧ QL/100.1201
βasse > vasse β > v ᴱ√VASA > ᴱQ. vasse ✧ QL/100.3001
βax > vax β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. ✧ QL/099.2901
βaxnḷ > vaxnḷ β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. vandl ✧ LT1A/Qalvanda.026
βene > vene β > v ᴱ√VENE > venē- > ᴱQ. vene ✧ QL/100.8001
βenta > venta β > v ᴱ√VETE > ᴱQ. venta ✧ QL/101.2101
βiksa > viksa β > v ᴱ√VIKI > ᴱQ. viksa ✧ QL/101.3301
βilna > vilna β > v ᴱ√VILI > ᴱQ. Vilya ✧ QL/101.4701
βḹda > vḹda β > v ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. valda ✧ QL/102.0301
βḷð > vḷð β > v ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. vil(d) ✧ QL/102.0501
βḷð- > vḷð- β > v ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. vildin ✧ QL/102.0201
βḷk- > vḷk- β > v ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. vilkin ✧ QL/101.7801
βḹka > vḹka β > v ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. valka ✧ QL/101.7901
βḹke > vḹke β > v ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. valke ✧ QL/101.7601
βḹke- > vḹke- β > v ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. valke ✧ QL/101.7804
βḷke > vḷke β > v ᴱ√VḶTḶ > ᴱQ. -vilte ✧ QL/102.1601
βḷkin > vḷkin β > v ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. vilkin ✧ QL/101.7501
βorne > vorne β > v ᴱ√VORO > ᴱQ. vorne ✧ QL/102.2801
βṛð- > vṛð- β > v ᴱ√VṚDṚ > ᴱQ. vard- ✧ QL/102.4301
βṝða > vṝða β > v ᴱ✶vṝđa > ᴱQ. Varda ✧ QL/102.4101
βṛðni > vṛðni β > v ᴱ✶vṛ̆đní > ᴱQ. varni ✧ QL/102.4401
βṛka > vṛka β > v ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varka ✧ QL/102.5401
βṛka- > vṛka- β > v ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varkin ✧ QL/102.5701
βṛkʷa > vṛkʷa β > v ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varqa ✧ QL/102.5601
βṛta > vṛta β > v ᴱ√vṛt- > ᴱQ. varta ✧ QL/102.6001
βṛtʲ > vṛtʲ β > v ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. virt ✧ QL/102.6601
βṛtʲ- > vṛtʲ- β > v ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. virtir ✧ QL/102.6501
βṝtʲa- > vṝtʲa- β > v ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. vartya ✧ QL/102.6504
βṝtʲane > vṝtʲane β > v ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. vartyane ✧ QL/102.6701
βṝtʲo > vṝtʲo β > v ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. vartyo ✧ QL/102.6801