Q. [ɸ], [β] became [f], [v]; [ɸ|β] > [f|v]

References ✧ PE19/69, 71, 93; PM/402

Related

Phonetic Rule Elements

[ɸ] > [f] ✧ PE17/092.3215 (ph > f); PE19/071.0415 ([ᵽ] > f)
[β] > [v] ✧ PE19/069.3412 (ƀ > v); PE19/072.2503 (ƀ > v; initially or between vowels); PE19/093.2415 (rƀ, lƀ > rv, lv); PM/402.0401 (b > v)

ᴱQ. [β] became [v]; [β] > [v]

Reference ✧ PE12/24 ✧ phonetics

Phonetic Rule Elements

[β] > [v] ✧ PE12/016.2409 (ƀ > v (w); medial); PE12/024.1902 (ƀ > v)

Phonetic Rule Examples

aβ- > av- β > v ᴱ√AVA > ᴱQ. avin ✧ QL/033.5801
aβande > avande β > v ᴱ√AVA > ᴱQ. avande ✧ QL/033.5401
aβanwa > avanwa β > v ᴱ√AVA > ᴱQ. avanwa ✧ QL/033.5701
balaβa- > balava- β > v ᴱ√PALA > ᴱQ. palava- ✧ QL/071.8701
balāβa- > balāva- β > v ᴱ√PALA > ᴱQ. palāva ✧ QL/071.8601
jaβ- > jav- β > v ᴱ√Ẏ̯AVA > ᴱQ. yavin ✧ QL/105.4801
jāβa > jāva β > v ᴱ√Ẏ̯AVA > ᴱQ. yāva ✧ QL/105.4901
kaβ- > kav- β > v ᴱ√KAVA > ᴱQ. kava- ✧ QL/045.7001
koiβa > koiβa β > v ᴱ√KOI̯-VI > ᴱQ. koiva ✧ GL/29.1802
koiβa > koiβa β > v ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koiva ✧ QL/048.6601
kʷīβa > kʷīva β > v ᴱ√QIV > ᴱQ. Qîva ✧ GL/29.1805
laβ- > lav- β > v ᴱ√LAVA > ᴱQ. lava- ✧ QL/052.0201
laβeard > laveard β > v ᴱ√LAVA > ᴱQ. lāvear ✧ QL/052.0501
nāβe > nāve β > v ᴱ√NAVA > ᴱQ. nāve ✧ QL/064.8201
naβillo > navillo β > v ᴱ√NAVA > ᴱQ. navillo ✧ QL/065.0401
rāβi > rāvi β > v ᴱ√RAVA > ᴱQ. Râvi ✧ QL/079.4701
raβin > ravin β > v ᴱ√RAVA > ᴱQ. ravin ✧ QL/079.3301
siβilda > sivilda β > v ᴱ√SIVI > ᴱQ. sivilda ✧ QL/084.4801
soβallu- > sovallu- β > v ᴱ√SOVO > ᴱQ. sovallu- ✧ QL/086.4701
soβalna- > sovalna- β > v ᴱ√SOVO > ᴱQ. sovalna- ✧ QL/086.4801
soβo- > sovo- β > v ᴱ√SOVO > ᴱQ. sovo- ✧ QL/086.4101
suīβa > suīva β > v ᴱ√SUH͡YU > ᴱQ. suiva ✧ QL/086.7501
taβar > tavar β > v ᴱ√TAVA > ᴱQ. tavar ✧ QL/090.1301
taβas > tavas β > v ᴱ√TAVA > ᴱQ. tavas ✧ QL/090.1501
tuβu- > tuvu- β > v ᴱ√TUVU > ᴱQ. tuvu- ✧ QL/096.5701
tʲastʲaβa- > tʲastʲava- β > v ᴱ√TYASA > tyastyava > ᴱQ. tyastava- ✧ QL/049.7101
tʲaβa- > tʲava- β > v *ᴱ√tyav- > ᴱQ. tyav- ✧ GL/24.6109
tʲaβa- > tʲava- β > v ᴱ√TYAVA > ᴱQ. tyava- ✧ QL/049.7601
ūβ- > ūv- β > v ᴱ√UVU > ᴱQ. ūv- ✧ QL/098.0403
ūβa > ūva β > v ᴱ√Ū¹ > ᴱQ. ūva ✧ QL/096.9301
βā > vā β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. vā² ✧ QL/099.3501
βaðʲ > vaðʲ β > v ᴱ√VAẎA > ᴱQ. Vai ✧ QL/100.4101
βaðʲle > vaðʲle β > v ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaile ✧ QL/100.4601
βaðʲma > vaðʲma β > v ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaima ✧ QL/100.4301
βaðʲne > vaðʲne β > v ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaine ✧ QL/100.4201
βaðʲta- > vaðʲta- β > v ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaita- ✧ QL/100.4501
βaðʲtʲa > vaðʲtʲa β > v ᴱ√VAẎA > ᴱQ. Vaitya ✧ QL/100.5101
βajma > vajma β > v ᴱ√VAYA > ᴱQ. vaima ✧ LT1A/Vai.021
βajna > vajna β > v ᴱ√VAYA > ᴱQ. vaina ✧ LT1A/Vai.059
βakse > vakse β > v ᴱ√VAKA > ᴱQ. vakse ✧ QL/099.4601
βakt > vakt β > v ᴱ√VAKA > ᴱQ. vakt- ✧ QL/099.4201
βalar > valar β > v ᴱ√VALA > ᴱQ. Valar ✧ QL/099.4801
βald > vald β > v ᴱ√VALA > ᴱQ. vald- ✧ QL/099.5401
βalim > valim β > v ᴱ√VALA > ᴱQ. valin ✧ QL/099.5001
βalis > valis β > v ᴱ√VALA > ᴱQ. Valis ✧ QL/099.5301
βalon > valon β > v ᴱ√VALA > ᴱQ. Valon ✧ QL/099.5201
βand > vand β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. vand- ✧ QL/099.3001
βande > vande β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. vande ✧ QL/099.3401
βande > vande β > v ᴱ√VANA > ᴱQ. vande ✧ QL/099.8401
βane > vane β > v ᴱ√VANA > ᴱQ. vane ✧ QL/099.7701
βanko > vanko β > v ᴱ√VAKA > ᴱQ. vanko ✧ QL/099.4301
βanwa > vanwa β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. vanwa ✧ QL/099.3201
βar > var β > v ᴱ√VARA > ᴱQ. var ✧ QL/100.1701
βāra > vāra β > v ᴱ√VARA > ᴱQ. vāra ✧ QL/100.1601
βarja > varja β > v ᴱ√VARA > ᴱQ. varya ✧ QL/100.1301
βarne > varne β > v ᴱ√VARA > ᴱQ. varne ✧ QL/100.1201
βasa- > vasa- β > v ᴱ√VASA > ᴱQ. vasin ✧ QL/100.3201
βaska > vaska β > v ᴱ√VASA > ᴱQ. vaska ✧ QL/100.3501
βassale > vassale β > v ᴱ√VASA > ᴱQ. vassale ✧ QL/100.3401
βasse > vasse β > v ᴱ√VASA > ᴱQ. vasse ✧ QL/100.3001
βasta > vasta β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. vasta- ✧ QL/099.3101
βasta- > vasta- β > v ᴱ√VASA > ᴱQ. vastan ✧ QL/100.3203
βax > vax β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. ✧ QL/099.2901
βaxko > vaxko β > v ᴱ✶baχa > ᴱQ. vakko ✧ GL/21.4405
βaxnḷ > vaxnḷ β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. vandl ✧ LT1A/Qalvanda.026
βe > ve β > v ᴱ√ > ᴱQ. ve ✧ QL/101.2401
βeði > veði β > v ᴱ√VEŘE > ᴱQ. †veri ✧ QL/101.1001
βeðse > veðse β > v ᴱ√VEŘE > ᴱQ. †vesse ✧ QL/101.1002
βeðta- > veðta- β > v ᴱ√VEŘE > ᴱQ. vesta- ✧ QL/101.1301
βeðta > veðta β > v ᴱ√VEŘE > ᴱQ. vesta ✧ QL/101.1201
βeðtin > veðtin β > v ᴱ√VEŘE > ᴱQ. vestin ✧ QL/101.1101
βeðu > veðu β > v ᴱ√VEŘE > ᴱQ. veru ✧ QL/101.0801
βelka > velka β > v ᴱ√melek/mbelek/belek > ᴱQ. velka ✧ GL/22.5504
βene > vene β > v ᴱ√VENE > venē- > ᴱQ. vene ✧ QL/100.8001
βenie > venie β > v ᴱ√VENE > ᴱQ. venie ✧ QL/100.8101
βeniel > veniel β > v ᴱ√VENE > ᴱQ. veniel ✧ QL/100.8201
βenta > venta β > v ᴱ√VETE > ᴱQ. venta ✧ QL/101.2101
βenta- > venta- β > v ᴱ√VENE > ᴱQ. venta- ✧ QL/100.8301
βīka > vīka β > v ᴱ√ > ᴱQ. vīke ✧ QL/101.2701
βiksa > viksa β > v ᴱ√VIKI > ᴱQ. viksa ✧ QL/101.3301
βikte > vikte β > v ᴱ√VIKI > ᴱQ. vikte ✧ QL/101.3401
βīle > vīle β > v ᴱ√VILI > ᴱQ. vīle ✧ QL/101.5101
βilina > vilina β > v ᴱ√VILI > ᴱQ. vilina ✧ QL/101.5001
βilna > vilna β > v ᴱ√VILI > ᴱQ. Vilya ✧ QL/101.4701
βite > vite β > v ᴱ√VITI > ᴱQ. vite ✧ QL/101.7104
βiti- > viti- β > v ᴱ√VITI > ᴱQ. vitsĭ- ✧ QL/101.7101
βītʲi > vītʲi β > v ᴱ√VIT͡YI > ᴱQ. vīsi- ✧ QL/101.3601
βḹda > vḹda β > v ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. valda ✧ QL/102.0301
βḷð > vḷð β > v ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. vil(d) ✧ QL/102.0501
βḷð- > vḷð- β > v ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. vildin ✧ QL/102.0201
βḷk- > vḷk- β > v ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. vilkin ✧ QL/101.7801
βḹka > vḹka β > v ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. valka ✧ QL/101.7901
βḹke > vḹke β > v ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. valke ✧ QL/101.7601
βḹke- > vḹke- β > v ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. valke ✧ QL/101.7804
βḷkin > vḷkin β > v ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. vilkin ✧ QL/101.7501
βḷte > vḷte β > v ᴱ√VḶTḶ > ᴱQ. -vilte ✧ QL/102.1601
βor > vor β > v ᴱ√VORO > ᴱQ. vor ✧ QL/102.2401
βōre > vōre β > v ᴱ√VŌRI > ᴱQ. vōre ✧ QL/102.2001
βorne > vorne β > v ᴱ√VORO > ᴱQ. vorne ✧ QL/102.2801
βṛð- > vṛð- β > v ᴱ√VṚDṚ > ᴱQ. vard- ✧ QL/102.4301
βṝða > vṝða β > v ᴱ✶vṝđa > ᴱQ. Varda ✧ QL/102.4101
βṛðni > vṛðni β > v ᴱ✶vṛ̆đní > ᴱQ. varni ✧ QL/102.4401
βṛka > vṛka β > v ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varka ✧ QL/102.5401
βṛka- > vṛka- β > v ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varkin ✧ QL/102.5701
βṛkʷa > vṛkʷa β > v ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varqa ✧ QL/102.5601
βṛta > vṛta β > v ᴱ√vṛt- > ᴱQ. varta ✧ QL/102.6001
βṛtʲ > vṛtʲ β > v ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. virt ✧ QL/102.6601
βṝtʲa- > vṝtʲa- β > v ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. vartya ✧ QL/102.6504
βṝtʲane > vṝtʲane β > v ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. vartyane ✧ QL/102.6701
βṛtʲir > vṛtʲir β > v ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. virtir ✧ QL/102.6501
βṝtʲo > vṝtʲo β > v ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. vartyo ✧ QL/102.6801