Q. stressed non-final [ei] became [ē]; [éi] > [ē]

Q. stressed non-final [ei] became [ē]; [éi] > [ē]

Phonetic Rule Elements

[éi] > [ē]

ᴹQ. stressed non-final [ei] became [ai]; [éi] > [ai]

Reference ✧ Ety/WEY

Phonetic Rule Elements

[éi] > [ai] ✧ PE21/06.2701 (ei > ai; after ı̯); Ety/WEY.009 (weı̯ > waı̯); PE19/025.05085 (ei > ai)

Phonetic Rule Examples

weire > waire éi > ai ᴹ✶weı̯rē > ᴹQ. Vaire ✧ Ety/WEY.016

ᴱQ. [ei] became [ai]; [ei] > [ai]

Exception: neite

Order ()

After [ðʲ] became [j]
After 02700 [ji], [wu] became [i], [u] after a vowel
After 03800 intervocalic [ū], [ī] became [uw], [ij]

Phonetic Rule Elements

[ei] > [ai]
[ēi] > [ei]

Phonetic Rule Examples

eika > aika ei > ai ᴱ√EI̯KA > ᴱQ. †aika ✧ QL/029.3101
leika > laika ei > ai ᴱ√LAIKA > ᴱQ. laika ✧ QL/050.5501
leiwa > laiwa ei > ai ᴱ✶sleiwa > ᴱQ. laiwa ✧ PE13/149.4705
nēitte > neitte ēi > ei ᴱ✶nēgittĕ > ᴱQ. neite ✧ GL/60.0907