ᴱQ. [ɣʷ] became [w]; [ɣʷ] > [w]

ᴱQ. [ɣʷ] became [w]; [ɣʷ] > [w]

Reference ✧ PE12/14

Order ()

After [ðʲi] became [ī] and [ɣʷu] became [ū]
After voiceless spirants voiced after liquids
After voiceless spirants voiced before voiced continuants
Before later [j], [w] became [i], [u] finally or between a vowel and a consonant
Before [ou] became [au]

Phonetic Rule Elements

[ɣʷ] > [w] ✧ PE12/016.2403 (ɣ͡w > ; medial)

Phonetic Rule Examples

kaɣʷa- > kawa- ɣʷ > w ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kawin ✧ QL/045.7601
kaɣʷka > kawka ɣʷ > w ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kauka ✧ QL/045.7401
kaɣʷko > kawko ɣʷ > w ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kauko ✧ QL/045.7501
kaɣʷre > kawre ɣʷ > w ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kaure ✧ QL/045.7701
leɣʷke > lewke ɣʷ > w ᴱ√LEẆE > ᴱQ. leuke ✧ QL/053.4201
leɣʷme > lewme ɣʷ > w ᴱ√LEẆE > ᴱQ. leume ✧ QL/053.4301
piɣʷ > piw ɣʷ > w ᴱ√PIẆI > ᴱQ. piu ✧ QL/074.6201
pīɣʷe > pīwe ɣʷ > w ᴱ√PIẆI > ᴱQ. pīwe ✧ QL/074.5901
piɣʷle > piwle ɣʷ > w ᴱ√PIẆI > ᴱQ. piule ✧ QL/074.6301
piɣʷte- > piwte- ɣʷ > w ᴱ√PIẆI > ᴱQ. piute- ✧ QL/074.6001
raɣʷa- > rawa- ɣʷ > w ᴱ√RAẆA > ᴱQ. rawa- ✧ QL/079.5701
raɣʷka > rawka ɣʷ > w ᴱ√RAẆA > ᴱQ. rauka ✧ QL/079.5901
raɣʷme > rawme ɣʷ > w ᴱ√RAẆA > ᴱQ. raume ✧ QL/079.5801
saɣʷle > sawle ɣʷ > w ᴱ√SAẆA > ᴱQ. saule ✧ QL/082.4001
ɣʷasta- > wasta- ɣʷ > w ᴱ√ẆAÐA > ᴱQ. wastar ✧ QL/102.8801
ɣʷasto > wasto ɣʷ > w ᴱ√ẆAÐA > ᴱQ. wasto ✧ QL/102.8401
-ɣʷrand- > -wrand- ɣʷ > w ᴱ√ẆAÐA > ᴱQ. -urand- ✧ QL/102.8602