AQ. initial [s] plus continuant became voiceless continuant; [sm-|sn-|sr-|sl-|sj-|sw-] > [m̥-|n̥-|r̥-|l̥-|j̊-|w̥-]

AQ. initial [s] plus continuant became voiceless continuant; [sm-|sn-|sr-|sl-|sj-|sw-] > [m̥-|n̥-|r̥-|l̥-|j̊-|w̥-]

References ✧ PE19/79, 102

Variations

Changes

Phonetic Rule Elements

[sm-] > [m̥-] ✧ PE19/079.1402 (sm > m̌m̌ > hm; initially)
[sn-] > [n̥-] ✧ PE19/079.1403 (sn > ňň > hn; initially)
[sr-] > [r̥-] ✧ PE19/079.2404 (sr > hr; initially)
[sl-] > [l̥-] ✧ LotR/1114.1111 (sl- > †hl; usually); PE19/079.2405 (sl > hl; initially)
[sj-] > [j̊-] ✧ PE19/079.3214 (sy > hy)
[sw-] > [w̥-] ✧ PE19/079.3215 (sw > hw); PE19/074.1406 (sw > hw)

ᴱQ. initial [s] vanished before liquids and nasals; [s{lrmnŋ}-] > [{lrmnŋ}-]

Phonetic Rule Elements

[sl-] > [l-]
[sr-] > [r-]
[sm-] > [m-]
[sn-] > [n-]
[sŋ-] > [ŋ-]

Phonetic Rule Examples

sleiwa > leiwa sl- > l- ᴱ✶sleiwa > ᴱQ. laiwa ✧ PE13/149.4705
smaika > maika sm- > m- ᴱ✶smaika- > ᴱQ. maika ✧ GL/33.4504
smie > mie sm- > m- ᴱ✶smiegé > ᴱQ. mie ✧ PE13/150.4102

ᴱQ. initial [sw] and [sβ] became [f], [sj] became [j̊]; [s{wβ}-|sj-] > [f-|j̊-]

References ✧ PE12/18-19, 26

Variations

Order ()

After 00900 initial [θʲ] became [sj]
After 01100 [θ] became [s]

Phonetic Rule Elements

[sw-] > [f-] ✧ PE12/026.0412 (sẇ > hw > f)
[sβ-] > [f-] ✧ PE12/019.2006 (su̯, sw̑, sƀ > f)
[sj-] > [j̊-] ✧ PE12/019.2014 (sı̯, sẏ > hy); PE12/026.0413 (sẏ > hy)

Phonetic Rule Examples

sjā > j̊ā sj- > j̊- ᴱ√HYA > ᴱQ. hyá ✧ QL/041.4801
sja > j̊a sj- > j̊- ᴱ√HYA > ᴱQ. hya ✧ QL/041.4701
sja > j̊a sj- > j̊- ᴱ√HYA > ᴱQ. hya ✧ QL/041.4901
sjanda > j̊anda sj- > j̊- ᴱ√HYAŘA > ᴱQ. hyanda ✧ QL/041.5301
sjanda- > j̊anda- sj- > j̊- ᴱ√χ̑ṇđ > ᴱQ. hyanda- ✧ GL/48.0705
sjapa > j̊apa sj- > j̊- ᴱ√saẏap- > ᴱQ. hyapa ✧ PE12/026.0508
sjarm > j̊arm sj- > j̊- ᴱ√HYAŘA > ᴱQ. hyar ✧ QL/041.5401
swada > fada sw- > f- ᴱ✶swada > ᴱQ. fara ✧ PE13/146.1906
swand > fand sw- > f- ᴱ✶swandǝ > ᴱQ. fan ✧ PE12/026.0415
swiond > fiond sw- > f- ᴱ✶þẉ-iı̯on-d > ᴱQ. fion ✧ QL/087.4501

ᴱQ. medial [sj] became [j̊]; [sj] > [j̊]

Phonetic Rule Elements

[sj] > [j̊]

Phonetic Rule Examples

pisje > pij̊e sj > j̊ ᴱ✶pisye > ᴱQ. pihye ✧ PE13/147.5307