Q. [ɣ] from [g] disappeared; [ɣ] > [ø]

Q. [ɣ] from [g] disappëared; [ɣ] > [ø]

References ✧ Let/410; PE17/92; PE19/70-71, 75

Order ()

After medial [ŋ] usually became [ɣ]

Related

Phonetic Rule Elements

[ɣ] > [ø] ✧ PE18/105.0702 (gy > y); PE18/105.0802 (gw > w); PE19/072.2812 (gw > ʒw > w); PE19/075.3311 (ʒw > w; initially); PE17/153.0508 (ʒ > nil); PE18/105.0202 (ʒ > [ø]); PE18/105.0602 (g > [ø]); PE19/070.1712 (ʒ > )

ᴹQ. [ɣ] otherwise vanished; [ɣ] > [ø]

Phonetic Rule Elements

[ɣ] > [ø]

ᴱQ. [ɣ] otherwise vanished; [ɣ] > [ø]

References ✧ PE12/18, 24

Order (02500)

After voiced stops became spirants after vowels
After 02100 intervocalic voiceless spirants became voiced

Phonetic Rule Elements

[ɣ] > [ø] ✧ PE12/016.2405 (ɣ > -; medial); PE12/017.2805 (h > ø); PE12/018.0704 (ɣ > ø)

Phonetic Rule Examples

aɣa > ā ɣ > ø ᴱ√‘AHA > ᴱQ. â ✧ QL/029.2501
daɣa > dā ɣ > ø ᴱ✶dagā́ > ᴱQ. tá- ✧ PE13/161.3307
daɣa > dā ɣ > ø ᴱ✶da’a > > ᴱQ. ✧ PE13/142.0709
daɣorme > daorme ɣ > ø ᴱ√TAHA > tahorme > taorme > ᴱQ. torme ✧ QL/087.7804
foɣa > foa ɣ > ø ᴱ√foχo > ᴱQ. foa ✧ GL/36.4005
foɣa > foa ɣ > ø ᴱ√FOƷO > ᴱQ. foa ✧ QL/038.7101
foɣina > foina ɣ > ø ᴱ√FOƷO > ᴱQ. foina ✧ QL/038.7401
gʷeɣie > gʷeie ɣ > ø ᴱ✶gu̯eg- > ᴱQ. wie ✧ GL/44.7505
koɣua > kouo ɣ > ø ᴱ√KOHO > koχuo > ᴱQ. kuo ✧ QL/047.5301
laɣa > lā ɣ > ø ᴱ√LAHA > ᴱQ. ✧ QL/050.4501
leɣa > lea ɣ > ø ᴱ✶leχa > ᴱQ. lea ✧ GL/53.3606
luɣin > luin ɣ > ø ᴱ√LUHU > ᴱQ. luin ✧ QL/056.6301
meɣar > mear ɣ > ø ᴱ√MEHE > ᴱQ. mear ✧ QL/060.5701
naɣūa > naūa ɣ > ø ᴱ✶naχū́a > naū́a > náuwa > ᴱQ. nauva ✧ PE12/010.1012
neɣier > neier ɣ > ø ᴱ√NEHE > neχier > neier > ᴱQ. nier ✧ QL/065.3601
nēɣitte > nēitte ɣ > ø ᴱ✶nēgittĕ > ᴱQ. neite ✧ GL/60.0907
neɣōn > neōn ɣ > ø ᴱ✶negōn > ᴱQ. nion ✧ GL/60.0209
nʲeɣie > nʲeie ɣ > ø ᴱ✶nı̯eχie > ᴱQ. nie ✧ GL/60.7803
nʲeɣie > nʲeie ɣ > ø ᴱ✶nyeχie > ᴱQ. nie ✧ QL/068.7901
oɣar > oar ɣ > ø ᴱ√’O’O > ᴱQ. oar ✧ QL/070.3501
oɣaris > oaris ɣ > ø ᴱ√’O’O > ᴱQ. oaris ✧ QL/070.3601
ɣolwe > olwe ɣ > ø ᴱ✶ʒolwé: > ᴱQ. olwe ✧ PE13/145.3506
ɣolweja > olweja ɣ > ø ᴱ✶ʒolwéya > ᴱQ. olwea ✧ PE13/145.3703
ouɣe > oue ɣ > ø ᴱ✶ou̯χe > ᴱQ. ue ✧ QL/071.5401
ouɣe > oue ɣ > ø ᴱ√OWO > ᴱQ. UE ✧ QL/097.0401
paɣīan > paīan ɣ > ø ᴱ✶pah͡y-īand > păχī́ănd > pắ(h)īăn(d) > ᴱQ. paiyan ✧ PE12/008.2307
ruɣe > rue ɣ > ø ᴱ√RU’U > ᴱQ. rue ✧ QL/080.7601
ruɣin > ruin ɣ > ø ᴱ√RU’U > ᴱQ. ruin ✧ QL/080.8401
smieɣe > smie ɣ > ø ᴱ✶smiegé > ᴱQ. mie ✧ PE13/150.4102
taɣime > taime ɣ > ø ᴱ√TAHA > ᴱQ. Taime ✧ QL/088.0101
teɣa > tea ɣ > ø ᴱ√TEHE > ᴱQ. tea ✧ QL/090.3901
teɣie > teie ɣ > ø ᴱ✶teχiḗ > tēye > tĕ́hie > ᴱQ. tī̆e ✧ PE12/008.4308
ɣuŋwe > uŋwe ɣ > ø ᴱ√GUŊU > ᴱQ. ungwe ✧ QL/098.3501
urɣirda > urirda ɣ > ø ᴱ✶ur’-irda > ᴱQ. ulird(e)a ✧ PE13/144.3506
βaɣa > βā ɣ > ø ᴱ√VAHA > ᴱQ. vā² ✧ QL/099.3501