S. non-initial [m] usually became [v]; [Vm|{lrð}m|mm] > [Vv|{lrð}v|mm]

S. non-initial [m] usually became [v]; [Vm|{lrð}m|mm] > [Vv|{lrð}v|mm]

References ✧ PE17/112, 131, 133

Variations

Order (04600)

Before 04700 non-initial [h] vanished tindōmi-sel(dĕ) > tindúmhihel > S. Tinnúviel PE19/73

Phonetic Rule Elements

[Vm] > [Vv] ✧ VT42/26.0701 (im > iv); PE17/131.2110 (-m- > > v); PE17/133.1707 (m > )
[lm] > [lv]
[rm] > [rv]
[ðm] > [ðv] ✧ VT42/26.0608 (ðm > ðv)
[mm] > [mm]

Phonetic Rule Examples

araum > arauv Vm > Vv Val. Arǭmēz > arāmē/arǭmæ > araum(a) > araum̌/arauv > S. Araw ✧ WJ/400.1404
helemorn > helevorn Vm > Vv Kh. kheled > S. Hele(ð)vorn ✧ PE17/037.1611
hiθlūm > hiθlūv Vm > Vv χīþilōmē > hithlũṽ > S. Hithlũ ✧ PE17/133.4211
l̥oer > l̥oer Vm > Vv SLOY > S. lhoer ✧ PE17/185.0611
l̥oem > l̥oev Vm > Vv SLOY > S. lhoew ✧ PE17/185.0610
lomen > loven Vm > Vv lāmina > lǭ́m̃en > S. loven ✧ PE17/133.4104
molim > moliv Vm > Vv mā-limi > S. molif ✧ VT47/06.3210
oem > oev Vm > Vv okma > S. oew ✧ PE17/170.0506
oraum > orauv Vm > Vv Orǭmē > Oraúmh > Araúv > S. Áraw ✧ PE17/153.0806
orom > orov Vm > Vv Oromē > Orom̆ > Orow̯ > S. Araw ✧ PE17/099.3105
silem > silev Vm > Vv silimā > S. silef ✧ PE17/023.3405
tamn > tavn Vm > Vv taman- > S. tavn ✧ PE17/107.4311
tindūmihelð > tindūvihelð Vm > Vv tindōmi-sel(dĕ) > tindúmhihel > S. Tinnúviel ✧ PE19/073.1706
nindalm > nindalv lm > lv nēn-talma > S. nindalf ✧ PE17/167.3706
talm > talv lm > lv talam > S. talf ✧ PE17/052.3111
ylm > ylv lm > lv julmā > S. ylf ✧ WJ/416.1102

N. non-initial [m] usually became [v]; [Xm|m{mbp}] > [Xv|m{mbp}]

GS/§4.127 GS/§4.181 @@@

References ✧ PE22/32, 35

Variations

Order (04700)

After 01500 [ou] became [au] ON. doume > N. daw
ᴹ✶Orǭmē > Oroume > ON. Araume
Ety/DOƷ
Ety/ORÓM
Before 04800 [w], [v] vanished after [u] ᴹ✶tuimā > tuiw > N. tui Ety/TUY
Before 05600 final [l], [r] sometimes became syllabic ᴹ✶tamrō > tafr > N. tavor Ety/TAM
Before 06100 [io] became [ui], [eo] ON. snȳma > hniof > N. hnuif Ety/SNEW
Before 06400 final [vn] generally became [von] ᴹ√KYÉLEP > celefn > N. celevon Ety/KYELEP

Phonetic Rule Elements

[Xm] > [Xv]
[mm] > [mm]
[mb] > [mb]
[mp] > [mp]

Phonetic Rule Examples

araum > arauv Xm > Xv ON. Araume > N. Araw ✧ Ety/ORÓM.009
araum > arauv Xm > Xv ON. Araume > Aráw > Ara͠uƀ > Aróu̯mh > N. Áraw ✧ PE22/037.2107
aram > arav Xm > Xv ᴹ√ƷARAM > N. araf ✧ Ety/ƷARAM.006
dalm > dalv Xm > Xv ON. dalma > N. dalf ✧ Ety/DAL.037
daum > dauv Xm > Xv ON. doume > N. daw ✧ Ety/DOƷ.020
domn > dovn Xm > Xv ᴹ√DUB > N. dofn ✧ Ety/DUB.023
drama- > drava- Xm > Xv ᴹ√DARÁM > N. dravo ✧ Ety/DARÁM.015
dramn > dravn Xm > Xv ᴹ√DARÁM > N. drafn ✧ Ety/DARÁM.021
dramn > dravn Xm > Xv ᴹ√DARÁM > dravn > N. dravon ✧ EtyAC/DARÁM.018
dūm > dūv Xm > Xv ᴹ✶dōmi > dūmh > N. ✧ SD/302.3606
dūmen > dūven Xm > Xv ᴹ√NDŪ > N. dúven ✧ Ety/NDŪ.051
dūmilind > dūvilind Xm > Xv ᴹ✶dōmilindē > N. duilin ✧ SD/302.3608
eilianm > eilianv Xm > Xv ON. elyadme > N. eilian(w) ✧ Ety/ƷEL.051
elm > elv Xm > Xv ᴹ√ÑEL > N. elf ✧ EtyAC/ÑEL.041
erum > eruv Xm > Xv ᴹ√ERE > N. eru ✧ Ety/ERE.038
falm > falv Xm > Xv ᴹ√PHAL/PHÁLAS > N. falf ✧ Ety/PHAL.035
farm > farv Xm > Xv ᴹ√SPAR² > N. farf ✧ EtyAC/SPAR².016
formen > forven Xm > Xv ᴹ√PHOR > N. forven ✧ Ety/PHOR.024
fœrmein > fœrvein Xm > Xv ᴹ√PHOR > N. fervein ✧ EtyAC/PHOR.021
galm > galv Xm > Xv ᴹ√GALA > N. galw ✧ Ety/GALA.045
garam > garav Xm > Xv ᴹ√ÑGAR(A)M > N. garaf ✧ Ety/ÑGAR(A)M.006
glamra- > glavra- Xm > Xv ᴹ√G-LAM > N. glavro ✧ Ety/GLAM.031
golomir > golovir Xm > Xv ᴹ√MIR > N. Golovir ✧ Ety/ÑGOLOD.043
gorum > goruv Xm > Xv ᴹ✶Górōmē > N. Goru ✧ EtyAC/GÓROM.010
gorm > gorv Xm > Xv ᴹ√GOR > N. gorf ✧ Ety/GOR.014
haem > haev Xm > Xv ᴹ✶khaimē > N. haew ✧ Ety/KHIM.031
halm > halv Xm > Xv ᴹ✶syalmā > N. half ✧ Ety/SYAL.011
harmen > harven Xm > Xv ᴹ√KHYAR > N. harfen ✧ EtyAC/KHYAR.008
ham- > hav- Xm > Xv ᴹ√KHAM > N. haf- ✧ EtyAC/KHAM.009
helm > helv Xm > Xv ᴹ✶skelmā > N. helf ✧ Ety/SKEL.008
hīm > hīv Xm > Xv ᴹ✶khīmā > N. hiw ✧ Ety/KHIM.027
janm > janv Xm > Xv ᴹ✶yatmā > N. ianw ✧ Ety/YAT.017
jolm > jolv Xm > Xv ᴹ√YUL > ON. iolf ✧ Ety/YUL.016
kaem > kaev Xm > Xv ᴹ√KAY > N. caew ✧ Ety/KAY.008
kelemn > kelevn Xm > Xv ᴹ√KYÉLEP > celefn > N. celevon ✧ Ety/KYELEP.053
kem > kev Xm > Xv ᴹ√KEM > N. cef ✧ Ety/KEM.011
kemn > kevn Xm > Xv ᴹ√KEM > N. cevn ✧ Ety/KEM.021
kemnor > kevnor Xm > Xv ᴹ√KEM > N. cevnor ✧ EtyAC/KEM.048
komn > kovn Xm > Xv ᴹ√KUM > cofn > N. caun ✧ Ety/KUM.027
lalm > lalv Xm > Xv ᴹ√ÁLAM > N. lalf ✧ Ety/ÁLAM.009
lalmen > lalven Xm > Xv ᴹ√ÁLAM > N. lalven ✧ Ety/ÁLAM.012
l̥almen > l̥alven Xm > Xv ᴹ√LÁLAM > N. lhalwen ✧ Ety/LÁLAM.007
l̥almorn > l̥alvorn Xm > Xv ᴹ√LÁLAM > N. lhalorn ✧ Ety/LÁLAM.009
l̥emn > l̥evn Xm > Xv ᴹ✶lebnā > N. lhevon ✧ Ety/LEB.021
naem > naev Xm > Xv ᴹ✶nakma > N. naew ✧ Ety/NAK.023
n̥iom > n̥iov Xm > Xv ON. snȳma > hniof > N. hnuif ✧ Ety/SNEW.025
palm > palv Xm > Xv ᴹ√KWAL > N. palw ✧ EtyAC/KWAL.036
parm > parv Xm > Xv ON. parma > N. parf ✧ Ety/PAR.012
paum > pauv Xm > Xv ᴹ√KWAM > N. paw ✧ Ety/KWAM.006
r̥aem > r̥aev Xm > Xv ON. ragme > N. rhaew ✧ Ety/RAK.030
r̥aum > r̥auv Xm > Xv ᴹ√RAM² > N. rhaw ✧ Ety/RAMBĀ.025
r̥amn > r̥avn Xm > Xv ᴹ✶ramna > N. rhafn ✧ Ety/RAM.032
r̥īm > r̥īv Xm > Xv ᴹ√ > N. rhîf ✧ Ety/RĪ.016
r̥omal > r̥oval Xm > Xv ᴹ✶rāmalē > N. rhofal ✧ Ety/RAM.023
r̥uim > r̥uiv Xm > Xv ᴹ√ROY¹ > N. rhui(w) ✧ Ety/ROY¹.019
r̥ūm > r̥ūv Xm > Xv ON. rūma > N. †rhû ✧ Ety/ROM.029
r̥umen > r̥uven Xm > Xv ᴹ√ > N. †rhufen ✧ Ety/RŌ.028
saem > saev Xm > Xv ᴹ✶sagmā > N. saew ✧ Ety/SAG.013
saem > saev Xm > Xv ON. sagma > saʒmh > sae̯mh > N. saęw ✧ PE22/032.2716
silem > silev Xm > Xv ᴹ✶silimā > N. silef ✧ Ety/SIL.046
silim > siliv Xm > Xv ᴹ✶silimē > N. silif ✧ Ety/SIL.037
taem > taev Xm > Xv ᴹ✶takmā > N. taew ✧ Ety/TAK.073
talam > talav Xm > Xv ᴹ√TALAM > N. talaf ✧ Ety/TAL.033
tamr > tavr Xm > Xv ᴹ✶tamrō > tafr > N. tavor ✧ Ety/TAM.012
teim > teiv Xm > Xv ON. tegma > teiw > N. tew ✧ PE22/031.2410
telum > teluv Xm > Xv ᴹ√TELU > N. telu ✧ Ety/TEL.045
tindum > tinduv Xm > Xv ᴹ√DOM > tindumh > tindu > N. tinnu ✧ Ety/TIN.072
tindūmielð > tindūvielð Xm > Xv ᴹ✶Tindōmiselde > ON. tindūmhiell ✧ Ety/TIN.113
tinm > tinv Xm > Xv ᴹ✶tinmē > N. tinw ✧ Ety/TIN.059
tīm > tīv Xm > Xv ᴹ✶tekmē > N. tîw ✧ Ety/TEK.050
tomn > tovn Xm > Xv ᴹ✶tubnā > N. tofn ✧ Ety/TUB.031
tuim > tuiv Xm > Xv ᴹ✶tuimā > tuiw > N. tui ✧ Ety/TUY.046
tulum > tuluv Xm > Xv ON. tulugme > N. tulu ✧ Ety/TULUK.020
θamn > θavn Xm > Xv ON. sthamne > N. thafn ✧ Ety/STAB.015
ulum > uluv Xm > Xv ᴹ✶Ulumō > N. Ulu ✧ Ety/ULU.029
amb > amb mb > mb ᴹ√AM² > N. am ✧ Ety/AM².025
ambar > ambar mb > mb ᴹ√MBAR > ambar > N. amar ✧ Ety/MBAR.015
ambarθ > ambarθ mb > mb ᴹ√MBARAT > N. ammarth ✧ Ety/MBARAT.008
ambaθ > ambaθ mb > mb ᴹ√MBAT(H) > ambath > N. amath ✧ EtyAC/MBAT(H).010
ambon > ambon mb > mb ᴹ√AM² > N. amon ✧ Ety/AM².030
damb > damb mb > mb ᴹ√NDAM > N. dam ✧ Ety/NDAM.023
damba- > damba- mb > mb ᴹ√NDAM > N. damma- ✧ Ety/NDAM.026
dramb > dramb mb > mb ᴹ√DARÁM > dramb > N. dram(m) ✧ Ety/DARÁM.005
dumb > dumb mb > mb ᴹ√NDUB/DUB > N. dum ✧ EtyAC/NDUB.009
emberein > emberein mb > mb ᴹ√MBAR > Emerein > N. Emerin ✧ Ety/MBAR.018
gemb > gemb mb > mb ᴹ✶GENG-WĀ > gemb > N. gem ✧ Ety/GENG-WĀ.007
glamb > glamb mb > mb ᴹ√G-LAM > glamb > N. glamm ✧ Ety/GLAM.012
glamb > glamb mb > mb ᴹ√ÑGYAL/ÑGYÁLAM > glamb > N. glamm ✧ Ety/ÑGAL.012
glambr > glambr mb > mb ᴹ√G-LAM > glambr > glamr > N. glamor ✧ Ety/GLAM.023
goθmbaug > goθmbaug mb > mb ᴹ✶Gothombauk- > N. Gothmog ✧ Ety/MBAW.030
himb > himb mb > mb ᴹ√KHIM > N. him ✧ Ety/KHIM.018
imb > imb mb > mb ᴹ√IMBE > im(b) > N. imm ✧ EtyAC/IMBE.008
kamb > kamb mb > mb ᴹ√KAB > camb > N. cam ✧ Ety/KAB.010
kamb > kamb mb > mb ON. kamba > N. camm ✧ Ety/MAƷ.018
kramb > kramb mb > mb ᴹ√KRAB > cramb > N. cram ✧ Ety/KRAB.004
kromb > kromb mb > mb ᴹ✶krumbā > N. crom ✧ Ety/KURÚM.007
krumb > krumb mb > mb ᴹ✶krumbē > N. crum ✧ Ety/KURÚM.003
kumb > kumb mb > mb ᴹ√KUB > cumb > N. cum ✧ Ety/KUB.008
l̥amb > l̥amb mb > mb ᴹ√LAB > N. lham(b) ✧ Ety/LAB.007
l̥imb > l̥imb mb > mb ᴹ✶liñwi > lhimb > N. lhim ✧ Ety/LIW.008
limbid- > l̥imbid- mb > mb ᴹ√LINKWI > N. lhimmid ✧ Ety/LINKWI.007
l̥omb > l̥omb mb > mb ON. lumba > N. lhom ✧ EtyAC/LUB.008
l̥umb > l̥umb mb > mb ᴹ√LUM > N. lhum ✧ Ety/LUM.024
nemb > nemb mb > mb ᴹ✶NEÑ-WI > nemb > N. nem ✧ Ety/NEÑ-WI.010
r̥amb > r̥amb mb > mb ᴹ✶rambā > rhamb > N. rham ✧ Ety/RAMBĀ.008
r̥emb > r̥emb mb > mb ON. rimba > rhemb > N. rhem ✧ Ety/RIM.010
r̥imb > r̥imb mb > mb ON. rimbe > rhimb > N. rhim ✧ Ety/RIM.020
r̥imb > r̥imb mb > mb ᴹ√RINGI > rhimb > N. rhim ✧ Ety/RINGI.037
r̥omb > r̥omb mb > mb ON. romba > N. rhom ✧ Ety/ROM.019
tamba- > tamba- mb > mb ᴹ✶tambā́- > N. tammo ✧ Ety/TAM.018
tumb > tumb mb > mb ᴹ✶tumbu > N. tum ✧ Ety/TUB.012
θamb > θamb mb > mb ᴹ✶stambē > thamb > N. tham ✧ Ety/STAB.019
borommir > borommir mm > mm ON. Boronmíro/Borommíro > N. Boromir ✧ Ety/BOR.056
emmlind > emmlind mm > mm ON. ammalinde > em(m)elin > N. emlin ✧ Ety/SMAL.069
gammass > gammass mm > mm ON. gampasse > N. gammas ✧ EtyAC/GAP.008
hamma- > hamma- mm > mm ᴹ√KHAP > N. hamma- ✧ Ety/KHAP.008
hammad > hammad mm > mm ᴹ√KHAP > N. hammad ✧ Ety/KHAP.010
gamp > gamp mp > mp ᴹ√GAP > N. gamp ✧ Ety/GAP.003
hamp > hamp mp > mp ᴹ√KHAP > N. hamp ✧ Ety/KHAP.006
l̥imp > l̥imp mp > mp ᴹ√LINKWI > N. lhimp ✧ Ety/LINKWI.006
nimp > nimp mp > mp ᴹ√NIK-W > N. nimp ✧ Ety/NIK-W.029
nimp > nimp mp > mp nimpĭ > S. nimp ✧ VT48/18.1001
tump > tump mp > mp ᴹ√TUMPU > N. tump ✧ Ety/TUMPU.006