S. [N.] ^cae, n. “earth”


N. coe n. “earth”

References ✧ Ety/KEM; EtyAC/KEM

Glosses

Variations

Changes

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴹ√KEM > coe [kǣm] > [kaim] > [kai] > [koe] ✧ Ety/KEM.008