S. [N.] gosta-, v. “to fear exceedingly”


N. gosta- v. “to fear exceedingly”

Reference ✧ Ety/GOS ✧ “fear exceedingly”

Derivations

Phonetic Developments

ᴹ√GOS > gosta- [gosta-] ✧ Ety/GOS.027