S. [N.] #trevad-, v. “to traverse”


N. #trevad- v. “to traverse”

References ✧ Ety/BAT

Inflections

trevedi infinitive “traverse” ✧ Ety/BAT.028
trevant past   ✧ Ety/BAT.030

Elements

tre- “through”
*bad- “to travel”

Derivations

Phonetic Developments

ON. tre-batie > trevedi [trebat-] > [trevat-] > [trevad-] ✧ Ety/BAT.028