Q. *li(n)-, pref. “many”

References ✧ PE17/081.0106-1; VT48/32.0509-1

Variations

Element In

Derivations


ᴹQ. lin-¹ pref. “many”

References ✧ Ety/DÓRON.014-1; Ety/LI.009; Ety/YEN.006-1

Glosses

Element In

Derivations


ᴱQ. lin- pref. “many”

References ✧ LT1A/Tinwë Linto.148; QL/042.1107; QL/053.6301

Glosses

Variations

Element In

Derivations