Q. [nʲ] ‹ny›

Element In


ᴹQ. [nʲ] ‹ny›

References ✧ PE22/065.1506; PE22/066.0804

Variations

Element In


ᴱQ. [nʲ] ‹ny›

References ✧ PE12/016.2506; PE12/016.2605; PE12/016.2706; PE12/024.0501; PE12/024.0504; PE12/024.0506-1; PE12/024.0506-2; PE12/024.0506-3; PE12/024.0506-4; PE14/041.0906; PE14/060.0704; PE14/060.0903

Variations

Element In

Phonetic Development

ᴱQ. [no change] < ✧ PE12/016.2506 (ñ > nı̯); PE12/016.2605 (ñ > nı̯; [with deleted alternative ndı̯]); PE12/024.0506-1 (n + y > ny)
ᴱQ. initial nasalized stops became nasals nʲ- < ndʲ- ✧ PE12/016.2706 (ñj > dı̯)
ᴱQ. nasals became [n] before [j] nj < mj ✧ PE12/024.0506-2 (m + y > ny)
ᴱQ. nasals became [n] before [j] nj < ŋj ✧ PE12/024.0506-3 (ŋ + y > ny)
ᴱQ. nasals became [n] before [j] nj < nʲj ✧ PE12/024.0506-4 (ñ + y > ny)
ᴱQ. [ndj] became [nj] in Inwelin < ndʲ ✧ PE14/060.0903 (ndy > ny)
ᴱQ. nasals became [n] before [j] nʲj > nj ✧ PE12/024.0506-4 (ñ + y > ny)