Q. coron¹, n. “mound”

Reference ✧ SA/coron.001coron “mound”

Element In

Cognates