Q. nyárë, n. “tale, saga, history”

References ✧ MR/143, 200

Glosses

Variations

Related

Element In


ᴹQ. nyáre n. “tale, saga, history”

References ✧ Ety/NAR²; PE21/33

Glosses

Variations

Inflections

[nyar]am- stem ✧ PE21/33.3805

Elements

nyar(a)- “to relate, tell, recite (in sing-voice voice), talk” ✧ Ety/NAR².003 (nyar-)

Element In


ᴱQ. nyar (nyard-) n. “tale, saying”

References ✧ PME/68; QL/68

Glosses

Variations

Inflections

nyard- stem ✧ PME/068.6004; QL/068.5502

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√NYAŘA > nyar [nʲarð] > [nʲard] > [nʲar] ✧ QL/068.5501

ᴱQ. nyarie n. “fable, story, legend”

Reference ✧ QL/68 ✧ “a fable, story, legend”

Elements

nyara “tale” ✧ QL/068.5601
-ie “abstract noun” ✧ QL/068.5701-2 (*-ie)