Q. nyárë, n. “tale, saga, history”

References ✧ MR/143.4006-2; MR/200.1301-2

Glosses

Variations

Related

Element In


ᴹQ. nyáre n. “tale, saga, history”

Reference ✧ Ety/NAR².007 ✧ “tale, saga, history”

Elements

nyar- “tell, relate” ✧ Ety/NAR².003

Element In


ᴱQ. nyar (nyard-) n. “tale, saying”

References ✧ PME/068.6003; PME/068.6004; QL/068.5501; QL/068.5502

Glosses

Variations

Inflections

nyard- stem ✧ PME/068.6004; QL/068.5502

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√NYAŘA > nyar [nʲarð] > [nʲard] > [nʲar] ✧ QL/068.5501

ᴱQ. nyarie n. “fable, story, legend”

Reference ✧ QL/068.5701 ✧ “a fable, story, legend”

Elements

nyara “tale” ✧ QL/068.5601
-ie “abstract noun” ✧ QL/068.5701-2 (*-ie)