Q. Valië, n. “Female Vala”

References ✧ MR/201.0504; MRI/Valier.001; S/025.2406; SI/Valier.001; SI/Valier.008; UTI/Nienna.005; UTI/Varda.005; UTI/Yavanna.005; WJ/383.1109; WJI/Valier.001; WJI/Valier.008

Variations

Inflections

Valier plural er-plural   ✧ MR/201.0504; WJI/Valier.001
Valier plural er-plural “Queens of the Valar” ✧ MRI/Valier.001; S/025.2406; SI/Valier.001; UTI/Nienna.005; UTI/Varda.005; UTI/Yavanna.005

Elements

Vala “(Angelic) Power, ‘God’, Authority”

ᴱQ. Valis n. “female god”

References ✧ GL/44.1706; LT1A/Valar.021; LT1A/Valar.023; LT1A/Valar.109; PE15/08.1204; PME/099.6502; PME/099.6504; QL/099.5301; QL/099.5303; QL/099.5304

Glosses

Variations

Inflections

Valdi- stem ✧ QL/099.5304

Cognates

Derivations