Q. [ø]

A notation indicating a vanished sound, used only in phonetic rules.

References ✧ PE17/153; PE18/105; PE19/70, 80, 82, 92-93, 95-98; PM/357; VT39/17; VT48/26; WJ/367

Phonetic Development

Q. [ɣ] from [g] disappeared ø < ɣ ✧ PE17/153.0508 (ʒ > nil); PE18/105.0202 (ʒ > [ø]); PE18/105.0602 (g > [ø]); PE19/070.1712 (ʒ > )
Q. [d] between [n], [r], [l] and [j] vanished {nrl}øj < {nrl}dj ✧ PE19/082.0501 (rđy > ry); PE19/082.0502 (lđy > ly); PE19/092.2505 (ndy > nny > ny); PE19/092.2703 (ldy > ly); PE19/092.2704 (rdy > ry); PE19/093.2110 (rdy > ry)
Q. [ɣ] vocalized before [r], [l], [w], [j] V̄ø{rl} < Vɣ{rl} ✧ PE19/095.0115 (ʒ > *V̄ø; before r, l)
Q. [ŋ] before [m], [n] vanished while lengthening preceding vowel V̄ø{mn} < Vŋ{mn} ✧ PE19/096.3811 (iŋ, uŋ > ī̜, ų̄; before n, m); PE19/097.0112 (eŋ, aŋ, oŋ + m > ę̄, ą̄, ǭ); PE19/098.2801 (iñn, uñn > iʒn, uʒn‽ > ín, ún)
Q. initial [wo] became [o] o- < wo- ✧ PM/357.4608 (w > ø; before o]); WJ/367.3205 (w- > [ø]; before ō)