Q. [n] (tengwa #17)

References ✧ PE19/71, 77, 79-80, 82, 92, 96-98, 101; VT48/30; WJ/414

Variations

Element In

Phonetic Development

AQ. syllabic nasals developed a preceding vowel of similar quality and- < ṇd- ✧ PE19/077.1506 (*[ṇd-] > *[and-])
Q. initial voiceless nasals [hm], [hn] became voiced [m], [n] n- < n̥- ✧ PE19/079.1506 (hn > n; initially)
Q. [z] assimilated to following [m], [n] nn < zn ✧ PE19/082.0604 (zn > nn); PE19/101.2201 (zn > nn)
Q. [ŋ] assimilated to following [n] after [e], [a], [o] {eao}nn < {eao}ŋn ✧ PE19/096.3914 (eŋ, aŋ, oŋ > en, an, on; before n); PE19/098.2907 (eñn, añn, oñn > enn, ann, onn)
AQ. initial [d] assimilated to following [n] nVXn- < dVXn- ✧ VT48/30.0710 (d > n); WJ/414.0111 (d > n-)
Van. [mm], [nn] became [mb], [nd] nn > nd ✧ PE19/092.2206 (nn > nd)

Q. [-n]

Reference ✧ VT47/10


Q. [-nd-] (tengwa #5)

Reference ✧ PE17/104


Q. [-nt-] (tengwa #13)

Reference ✧ VT42/24 ✧ nt


Q. [-nw-]

Reference ✧ PE17/92 ✧ [nw]


Q. [ny-]

Reference ✧ PE18/94 ✧ ny-


ᴹQ. [n]

Reference ✧ PE22/65 ✧ n

Element In


ᴱQ. [n]

References ✧ PE12/16; PE14/41, 60

Variations

Element In

Phonetic Development

ᴱQ. [no change] n < n ✧ PE12/016.2507 (n > n); PE12/016.2606 (n > n)
ᴱQ. initial [ŋ] became [n] n- < ŋ- ✧ PE12/016.2505 (ȵ > n)
ᴱQ. initial nasalized stops became nasals n- < nd- ✧ PE12/016.2707 (nd > d)