Q. [ᴹQ.] tyatyamba-, v. “*to keep on tasting”


ᴹQ. tyatyamba- v. “*to keep on tasting”

Reference ✧ PE22/100 ✧ tyatyamba

Elements

tyav- “to taste”