Q. [ᴹQ.] loxë, n. “hair”


ᴹQ. lokse n. “hair”

Reference ✧ Ety/LOKH.003 ✧ “hair”

Cognates

Derivations