S. [ɣ] otherwise vanished; [ɣ] > [ø]

S. [ɣ] otherwise vanished; [ɣ] > [ø]

Order (01800)

Before 01900 [ai], [oi] became [ae], [oe] magiti- > S. maed VT41/10

Phonetic Rule Elements

[ɣ] > [ø]

Phonetic Rule Examples

maɣe > mae ɣ > ø măgē > S. mae ✧ PE17/016.1801
maɣe > mae ɣ > ø maʒĕ > S. mae ✧ PE17/016.1805
magaɣlaur > magalaur ɣ > ø maka-glaur- > S. magalor- ✧ VT41/10.2504
maɣiti > maiti ɣ > ø magiti- > S. maed ✧ VT41/10.2006
nǭvɣrod > nǭvrod ɣ > ø nāba-grota > nǭv-ʒrot > North S. †Novrod ✧ WJ/414.0401
r̥uɣu > r̥ū ɣ > ø srugu > S. rhû ✧ PE17/115.4011

N. [ɣ] otherwise vanished; [ɣ] > [ø]

GS/§4.170 GS/§4.171 GS/§4.172 @@@

References ✧ PE22/31, 34

Variations

Order (04500)

After 02200 short final vowels vanished ᴹ✶Tūgore > N. Tuor
ᴹ✶tūghor > N. Tuor
Ety/GOR
Ety/TUG

Phonetic Rule Elements

[ɣ] > [ø]

Phonetic Rule Examples

bronweɣ > bronwe ɣ > ø ON. Bronwega > N. Bronwe ✧ Ety/BORÓN.032
guiɣ > gui ɣ > ø ᴹ√GEY > N. Gui- ✧ Ety/GEY.021-1
guiɣloss > guiloss ɣ > ø ᴹ✶Geigolosse > N. Guilos ✧ Ety/GEY.021
huɣ > hu ɣ > ø ᴹ√KHUG > N. ✧ Ety/KHUGAN.031
hūɣan > huan ɣ > ø ᴹ✶khugan > N. Huan ✧ Ety/KHUGAN.024
hūɣor > huor ɣ > ø ᴹ✶Khōgore > N. Huor ✧ Ety/GOR.040
-ɣi- > -i- ɣ > ø ON. -gj- > N. i(ı̯) ✧ PE19/023.1706
imbeɣe > imbe ɣ > ø ᴹ✶ingwege > N. †Imbe ✧ EtyAC/ING.027
jaɣ > ja ɣ > ø ᴹ✶yagu- > N. ia ✧ Ety/YAG.007
jaɣ > ja ɣ > ø ᴹ✶yagō > N. ia ✧ RS/437.0807
jaɣw > jaw ɣ > ø ᴹ✶yagwē > N. iau ✧ Ety/YAG.023
mauɣ > mau ɣ > ø ᴹ✶māgā > N. maw ✧ Ety/SMAG.005
m̥auɣ > m̥au ɣ > ø ᴹ√SMAG > N. hmaw ✧ Ety/SMAG.021
mauɣ > mau ɣ > ø ᴹ✶māga > N. maw ✧ EtyAC/MAG².005
moeɣ > moe ɣ > ø ON. maiga > N. moe ✧ Ety/MASAG.018
r̥īɣ > r̥ī ɣ > ø ON. rīge > N. rhî ✧ Ety/RIG.013
r̥īɣann > r̥īann ɣ > ø ᴹ✶rīg-anna > N. Rhian ✧ Ety/RIG.016
r̥iɣend > r̥iend ɣ > ø ᴹ√RIG > N. rhien ✧ Ety/TĀ.194
r̥iɣend > r̥iend ɣ > ø ᴹ✶rīʒende > N. rhiend ✧ EtyAC/RIG.033
r̥iɣiss > r̥īss ɣ > ø ᴹ√RIG > N. rhîs ✧ Ety/RIG.028
tūɣ > tū ɣ > ø ON. tūgo > N. ✧ Ety/TUG.008
tuluɣm > tulum ɣ > ø ON. tulugme > N. tulu ✧ Ety/TULUK.020
tūɣor > tuor ɣ > ø ᴹ✶Tūgore > N. Tuor ✧ Ety/GOR.041
tūɣor > tuor ɣ > ø ᴹ✶tūghor > N. Tuor ✧ Ety/TUG.019
θleɣ > θle ɣ > ø ᴹ✶ligā > N. thlê ✧ Ety/SLIG.027
uɣu- > ū- ɣ > ø ᴹ✶ugu/gū > N. ú- ✧ EtyAC/UGU.014
uiɣ > ui ɣ > ø ᴹ√EY > N. Ui- ✧ Ety/EY.016-1
uiɣ > ui ɣ > ø ON. #Uigo > N. Ui- ✧ Ety/OY.023-1
uiɣal > uial ɣ > ø ᴹ√ > N. uial ✧ Ety/KAL.167
uiɣloss > uiloss ɣ > ø ᴹ✶Eigolosse > N. Uiloss ✧ Ety/EY.016
uiɣloss > uiloss ɣ > ø ON. Uigolosse > N. Uilos ✧ Ety/OY.023
ulɣ- > ul- ɣ > ø ᴹ√ÚLGU > N. Ul- ✧ Ety/ÚLUG.028
-weɣ > -we ɣ > ø ON. -wega > N. -we ✧ Ety/WEG.049

G. intervocalic [x], [ɣ] vanished; [V{xɣ}V] > [VøV]

HSG/§2.6 @@@

Phonetic Rule Elements

[VxV] > [VøV]
[VɣV] > [VøV]

Phonetic Rule Examples

daxa > dā VxV > VøV ᴱ√TAHA > G. ✧ LT1A/Qalmë-Tári.032
daɣa > dā VɣV > VøV ᴱ✶daga- > G. da ✧ PE13/112.0601
daɣīn > dain VɣV > VøV ᴱ✶dagain > dagīn > G. dain ✧ PE13/112.0605
gwaɣed > gwaed VɣV > VøV ᴱ✶ŋuaʒet- > gwa’ed > G. gwaid ✧ GL/43.8901
gwaɣes > gwaes VɣV > VøV ᴱ✶ŋuaʒet- > G. gwais ✧ GL/43.9201