S. [N.] haew, n. “custom, habit”


N. haew n. “custom, habit”

References ✧ Ety/KHIM; EtyAC/KHIM

Glosses

Changes

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴹ✶khaimē > haew [kʰaimē] > [kʰaime] > [xaime] > [xaeme] > [xaem] > [haem] > [haev] > [haew] ✧ Ety/KHIM.031