S. dúlin, n. “nightingale”

Reference ✧ SA/dú.017 ✧ “nightingale”

Elements

“night, dimness; night-fall, late evening” ✧ SA/dú.001 ()
lind¹ “song, chant, singing, air, tune; singer”

Cognates


N. dúlin n. “nightingale”

References ✧ Ety/DOƷ.065; Ety/LIN².027; Ety/TIN.145; EtyAC/LIN².013; SD/302.3608

Glosses

Variations

Related

Changes

Elements

“night-fall, late evening” ✧ Ety/DOƷ.024; SD/302.3606 ()
lhinn “air, tune” soft-mutation ✧ Ety/LIN².027-2 (linn); Ety/TIN.145-2 (*lin)

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴹ√DOƷ/DÔ > dúlind > dúlin(n) [dōlindē] > [dōlinde] > [dūlinde] > [dūlind] > [dūlinn] > [dūlin] ✧ Ety/DOƷ.065
ᴹ√DOM > dúlind > dúlin [dūvlinde] > [dūvlind] > [dūlind] > [dūlinn] > [dūlin] ✧ Ety/TIN.145
ᴹ✶dōmilindē > duilin [dōmilindē] > [dōmilinde] > [dūmilinde] > [dūmilind] > [dūvilind] > [duilind] > [duilinn] > [duilin] ✧ SD/302.3608