S. initial [x] became [h]; [x-] > [h-]

Phonetic Rule Elements

[x-] > [h-]

Phonetic Rule Examples

x- > h- x- > h- khy- > S. h ✧ LotR/1115.0501-1
x- > h- x- > h- sy- > S. h ✧ LotR/1115.0501-2
xaðaud > haðaud x- > h- Kh. Khazād > chaðǭd > chaðaud > S. Hadhod ✧ WJ/388.0203
xaeð > haeð x- > h- khagdā > S. haeð ✧ PE19/091.1804
xauð > hauð x- > h- khabdā > S. haudh ✧ PE19/091.2611
xauð > hauð x- > h- KHAW > S. hauð ✧ PE19/092.3718
xelemorn > helemorn x- > h- Kh. kheled > S. Hele(ð)vorn ✧ PE17/037.1611
xīr > hīr x- > h- khēr/kherū > S. hir ✧ Let/282.1702
xīθlūm > hīθlūm x- > h- χīþilōmē > hithlũṽ > S. Hithlũ ✧ PE17/133.4211

N. initial [x] became [h]; [x-] > [h-]

GS/§4.130 @@@

Reference ✧ PE22/25 ✧ phonetics

Order (03500)

After 00600 initial [s] vanished before spirants ON. skhalla > N. hall Ety/SKAL¹
Before 05100 [mb], [nd] became [mm], [nn] ᴹ√KHAN > hand > N. hann Ety/KHAN

Phonetic Rule Elements

[x-] > [h-] ✧ PE19/021.0606 (χ- > h-); PE19/021.2906 (khl- > lh-)

Phonetic Rule Examples

xab- > hab- x- > h- ᴹ√KHAP > N. hab- ✧ Ety/KHAP.004
xabad > habad x- > h- ON. skhapa > N. habad ✧ Ety/SKYAP.011
xad- > had- x- > h- ᴹ√KHAT > N. had- ✧ Ety/KHAT.008-1
xadlaθθ > hadlaθθ x- > h- ᴹ√KHAT > hadlath > N. haglath ✧ Ety/KHAT.019
xadlaθθ > hadlaθθ x- > h- ᴹ√LATH/LAT > hadlath > N. haglath ✧ Ety/LATH.014
xadr > hadr x- > h- ᴹ√KHAT > N. hador ✧ Ety/KHAT.008
xað > hað x- > h- ᴹ✶syadā > N. †hâð ✧ Ety/SYAD.040
xað- > hað- x- > h- ᴹ√KHAD > N. hað- ✧ EtyAC/KHAM.058
xaem > haem x- > h- ᴹ✶khaimē > N. haew ✧ Ety/KHIM.031
xal- > hal- x- > h- ᴹ√KHAL² > N. heli ✧ EtyAC/KHAL².007
xal > hal x- > h- ᴹ✶khala > N. hâl ✧ EtyAC/KHAL¹.045
xalaθθ > halaθθ x- > h- ᴹ√SKAL > N. ?halath ✧ EtyAC/SKEL.025
xall > hall x- > h- ON. skhalla > N. hall ✧ Ety/SKAL¹.030
xall > hall x- > h- ON. khalla > N. hall ✧ Ety/KHAL².011
xall > hall x- > h- ON. skhalla > N. hall ✧ EtyAC/SKEL.053
xalm > halm x- > h- ᴹ✶syalmā > N. half ✧ Ety/SYAL.011
xalθa- > halθa- x- > h- ON. skhalia- > N. haltha- ✧ Ety/SKAL¹.031
xalθa- > halθa- x- > h- ON. skhalta- > N. haltha ✧ EtyAC/SKEL.054
xam- > ham- x- > h- ᴹ√KHAM > N. haf- ✧ EtyAC/KHAM.009
xamma- > hamma- x- > h- ᴹ√KHAP > N. hamma- ✧ Ety/KHAP.008
xammad > hammad x- > h- ᴹ√KHAP > N. hammad ✧ Ety/KHAP.010
xamp > hamp x- > h- ᴹ√KHAP > N. hamp ✧ Ety/KHAP.006
xand > hand x- > h- ᴹ√KHAN > hand > N. hann ✧ Ety/KHAN.027
xand > hand x- > h- ᴹ√KHAD > N. ?hand ✧ EtyAC/KHAM.067
xanw > hanw x- > h- ᴹ✶hamwa > N. ham/hanw ✧ EtyAC/KHAM.015
xarad > harad x- > h- ᴹ√KHYAR > N. harad ✧ Ety/KHYAR.022
xarð > harð x- > h- ᴹ√KHAR > N. harð ✧ EtyAC/KHAR.041
xarmen > harmen x- > h- ᴹ√KHYAR > N. harfen ✧ EtyAC/KHYAR.008
xarn > harn x- > h- ᴹ√KHYAR > N. harn ✧ Ety/KHYAR.025
xarn > harn x- > h- ᴹ✶skarnā > N. harn ✧ Ety/SKAR.016
xarn > harn x- > h- ᴹ√KHAR > N. harn ✧ EtyAC/KHAR.005
xarna- > harna- x- > h- ᴹ√SKAR > N. harno ✧ Ety/SKAR.017
xarw > harw x- > h- ᴹ✶skarwē > N. harw ✧ Ety/SKAR.007
xast > hast x- > h- ᴹ✶syad-ta > N. hast ✧ Ety/SYAD.053
xaθθel > haθθel x- > h- ᴹ✶syatsē̆la > N. hathel ✧ Ety/SYAD.066
xauð > hauð x- > h- ᴹ✶khagda > N. hauð ✧ Ety/KHAG.008
xaust > haust x- > h- ᴹ✶khau̯-stā > N. haust ✧ Ety/KHAW.021
xeir > heir x- > h- ᴹ√KHYAR > N. heir ✧ Ety/KHYAR.015
xelaθθ > helaθθ x- > h- ᴹ√SKEL > N. helath ✧ EtyAC/SKEL.070
xeledir > heledir x- > h- ᴹ√KHAL¹ > N. heledir ✧ Ety/KHAL¹.012
xeledir > heledir x- > h- ᴹ√SKAL² > N. heledir ✧ Ety/SKAL².010
xeledirn > heledirn x- > h- ᴹ✶khalatirnō̆ > N. heledirn ✧ Ety/TIR.038
xeleð > heleð x- > h- Kh. kheled > S. heleð ✧ PE17/037.1607
xeleg > heleg x- > h- ᴹ√KHELEK > N. heleg ✧ Ety/KHEL.011
xeleh > heleh x- > h- ON. kheleha > N. hele ✧ Ety/KHYEL(ES).010
xeleθθ > heleθθ x- > h- ᴹ√SKEL > N. heleth ✧ Ety/SKEL.010
xell > hell x- > h- ON. skhella > N. hell ✧ Ety/SKEL.021
xell > hell x- > h- ᴹ√KHEL > N. hell ✧ Ety/KHEL.007
xelm > helm x- > h- ᴹ✶skelmā > N. helf ✧ Ety/SKEL.008
xelθa- > helθa- x- > h- ᴹ✶skelta- > N. heltha ✧ Ety/SKEL.022
xelx > helx x- > h- ᴹ√KHELEK > N. helch ✧ Ety/KHEL.013
xen > hen x- > h- ᴹ√KHEN-D-E > N. hên ✧ Ety/KHEN-D-E.019
xend > hend x- > h- ᴹ√KHEN-D-E > N. henn ✧ Ety/KHEN-D-E.008
xenia- > henia- x- > h- ᴹ√KHAN > N. henio ✧ Ety/KHAN.025
xerond > herond x- > h- ᴹ√KHER > N. heron ✧ EtyAC/KHER.025
xerθ > herθ x- > h- ᴹ√KHER > N. herth ✧ Ety/KHER.022
xervenn > hervenn x- > h- ᴹ√KHER > N. hervenn ✧ Ety/KHER.033
xervess > hervess x- > h- ᴹ√KHER > N. hervess ✧ Ety/KHER.035
xeθw > heθw x- > h- ᴹ✶khithwa > N. hethw ✧ Ety/KHIS.024
xīm > hīm x- > h- ᴹ✶khīmā > N. hiw ✧ Ety/KHIM.027
ximb > himb x- > h- ᴹ√KHIM > N. him ✧ Ety/KHIM.018
xīr > hīr x- > h- ON. khēro > N. hîr ✧ Ety/KHER.019
xiril > hiril x- > h- ON. khíril > N. hiril ✧ Ety/KHER.020
xīθ > hīθ x- > h- ᴹ✶khīt(h)i > N. hîth ✧ Ety/KHIS.009
xiθw > hiθw x- > h- ᴹ✶khithme > N. hithw ✧ Ety/KHIS.017
xobass > hobass x- > h- ᴹ√KHOP > N. hobas ✧ Ety/KHOP.013
xorn > horn x- > h- ᴹ√KHOR > N. horn ✧ Ety/KHOR.042
xorθa- > horθa- x- > h- ᴹ√KHOR > N. hortha- ✧ Ety/KHOR.038
xost > host x- > h- ᴹ√KHOTH > N. host ✧ Ety/KHOTH.016
xoθθ > hoθθ x- > h- ᴹ✶khotsē > N. hoth ✧ Ety/KHOTH.006
xrass > hrass x- > h- ᴹ✶khrassē > N. rhass ✧ Ety/KHARÁS.007
xūb > hūb x- > h- ᴹ√KHOP > N. hûb ✧ Ety/KHOP.012
xūd > hūd x- > h- ᴹ√KHOTH > N. hûd ✧ Ety/KHOTH.027
xuɣ > huɣ x- > h- ᴹ√KHUG > N. ✧ Ety/KHUGAN.031
xūɣan > hūɣan x- > h- ᴹ✶khugan > N. Huan ✧ Ety/KHUGAN.024
xūɣor > hūɣor x- > h- ᴹ✶Khōgore > N. Huor ✧ Ety/GOR.040
xūl > hūl x- > h- ON. hyūle > N. hûl ✧ Ety/SIW.012
xūn > hūn x- > h- ᴹ√KHŌ-N > N. hûn ✧ Ety/KHŌ-N.007
xūr > hūr x- > h- ᴹ√KHOR > N. hûr ✧ Ety/KHOR.031
xœria- > hœria- x- > h- ᴹ√KHOR > hoerio > N. herio ✧ Ety/KHOR.048

G. initial [x] became [h]; [x-] > [h-]

HPG/§2.1

Order (03100)

After 03000 initial [sj] became [x] ᴱ✶sı̯on > χ̑on > G. ho(n) GL/49

Phonetic Rule Elements

[x-] > [h-]

Phonetic Rule Examples

xanða- > hanða- x- > h- ᴱ√χ̑ṇđ > G. †hanna- ✧ GL/48.0701
xapax > hapax x- > h- ᴱ✶χı̯ap > G. habach ✧ GL/47.3601
xapin > hapin x- > h- ᴱ✶χı̯ap > G. habin ✧ GL/47.3201
xau- > hau- x- > h- ᴱ✶haw- > G. hau ✧ GL/48.3802
xauk > hauk x- > h- *ᴱ√haw- > G. haug ✧ GL/48.4001
xaus > haus x- > h- *ᴱ√haw- > G. haus ✧ GL/48.4401
xel- > hel- x- > h- ᴱ√χele-k > G. hel- ✧ GL/48.6601
xelek > helek x- > h- ᴱ√χele-k > G. heleg ✧ GL/48.6502
xeθ > heθ x- > h- ᴱ√heth¹ > G. †heth¹ ✧ GL/48.8501-2
xeθ > heθ x- > h- ᴱ√heth² > G. heth² ✧ GL/49.0801
xeθk > heθk x- > h- ᴱ√heth² > G. hesc ✧ GL/49.1101
xeθt > heθt x- > h- ᴱ√heth¹ > G. hest ✧ GL/48.9401
xeθθedlon > heθθedlon x- > h- ᴱ✶heth·thed·’lon > G. hetheglon ✧ GL/49.1201
xīl > hīl x- > h- ᴱ√χele-k > G. hîl ✧ GL/49.1501
xilm > hilm x- > h- ᴱ√χili > G. hilm ✧ GL/49.2001
xilθa > hilθa x- > h- ᴱ✶χilþē > G. hiltha ✧ GL/49.2401
xon > hon x- > h- ᴱ✶sı̯on > χ̑on > G. ho(n) ✧ GL/49.4701
xōr > hōr x- > h- ᴱ✶χou̯-ră > G. hôr ✧ GL/49.5301
xui > hui x- > h- ᴱ✶hôwi > G. hui ✧ GL/48.3806