ᴱQ. [ts] became [s] after diphthong; [VVts] > [VVs]

⚠️ᴱQ. [ts] became [s] after diphthong; [VVts] > [VVs]

Reference ✧ PE12/23 ✧ phonetics

Order ()

After [ti] became [tsi]

Phonetic Rule Elements

[VVts] > [VVs]

Phonetic Rule Examples

autsi- > ausi- VVts > VVs ᴱ√AW̯A > ᴱQ. ausi ✧ QL/33
haloitsi > haloisi VVts > VVs ᴱ√HALA > ᴱQ. haloisi ✧ QL/39
laitsi > laisi VVts > VVs ᴱ√LAYA > ᴱQ. laisi ✧ LT1A/Tári-Laisi
vītsi > vīsi VVts > VVs ᴱ√VIT͡YI > ᴱQ. vīsi- ✧ QL/101