G. [ī], [ū] became [ai], [au]; [ī|ū|ū{pbfvm}] > [ai|au|ū{pbfvm}]

⚠️G. [ī], [ū] became [ai], [au]; [ī|ū|ū{pbfvm}] > [ai|au|ū{pbfvm}]
HPG/§1.1, per Roman Rausch, reflected in later Noldorin/Sindarin by a-fortification

Phonetic Rule Elements

[ī] > [ai] ✧ GG/14 (ī > ai)
[ū] > [au] ✧ GG/14 (ū > au)
[ū{pbfvm}] > [ū{pbfvm}]

Phonetic Rule Examples

fīðlī > faiðlī ī > ai ᴱ✶fīđ’lī > G. faigli ✧ GL/35
gīlī > gailī ī > ai ᴱ√Gil- > G. gaili ✧ GL/38
gīwa > gaiwa ī > ai ᴱ✶gīwă > G. gaiw ✧ GL/37
gʷīð > gʷaið ī > ai ᴱ√gu̯iđ > G. gwaith² ✧ GL/46
gʷīðī > gʷaiðī ī > ai ᴱ√gu̯iđ > G. gwaidhi ✧ GL/46
gʷīðin > gʷaiðin ī > ai ᴱ√gu̯iđ > G. gwaidhin ✧ GL/46
gʷīl > gʷail ī > ai ‽ᴱ√gu̯il > G. gwail ✧ GL/45
gʷīlī > gʷailī ī > ai ‽ᴱ√gu̯il > G. gwaili ✧ GL/45
kīla > kaila ī > ai ᴱ✶kīla > G. cail ✧ GL/24
ūra > aura ū > au ᴱ√URU > G. Aur ✧ LT1A/Ûr
gūðī > gauðī ū > au ᴱ√gudh > G. gaudhi ✧ GL/42
gūl > gaul ū > au ᴱ√dyulu > G. gaul ✧ GL/38
kūrī > kaurī ū > au #ᴱ√tyuru- > G. cauri ✧ GL/28
lūto > lauto ū > au ᴱ√lutu- > G. laud ✧ GL/53