ᴱQ. [nʲ] ‹ny›

⚠️ᴱQ. [nʲ] ‹ny›

References ✧ PE12/16, 24; PE14/41, 60

Variations

Element In

Phonetic Development

ᴱQ. [no change] < ✧ PE12/16 (ñ > nı̯); PE12/16 (ñ > nı̯; [with deleted alternative ndı̯]); PE12/24 (n + y > ny)
ᴱQ. initial nasalized stops became nasals nʲ- < ndʲ- ✧ PE12/16 (ñj > dı̯)
ᴱQ. nasals became [n] before [j] nj < mj ✧ PE12/24 (m + y > ny)
ᴱQ. nasals became [n] before [j] nj < ŋj ✧ PE12/24 (ŋ + y > ny)
ᴱQ. nasals became [n] before [j] nj < nʲj ✧ PE12/24 (ñ + y > ny)
ᴱQ. [ndj] became [nj] in Inwelin < ndʲ ✧ PE14/60 (ndy > ny)
ᴱQ. nasals became [n] before [j] nʲj > nj ✧ PE12/24 (ñ + y > ny)