BS. [χ] ‹kh›

BS. [χ] ‹kh›

Reference ✧ LotR/1114 ✧ kh for example: Grishnákh