G. u ’wirn u ’wethrin “not unwelcome or welcome”

⚠️G. u ’wirn u ’wethrin “not unwelcome or welcome”

Reference ✧ GL/47 ✧ “not unwelcome or welcome”

Elements

u “no, not, nor” ✧ GL/47
gwirn “unwished for, unwelcome” soft-mutation ✧ GL/47 (’wirn)
u “no, not, nor” ✧ GL/47
gwethrin “welcome, acceptable” soft-mutation ✧ GL/47 (’wethrin)