G. [ā] became [ō]; [ā] > [ō]

⚠️G. [ā] became [ō]; [ā] > [ō]
HPG/§1.1

Order (01300)

Before 04900 [ll] became [l] lengthening preceding stressed vowel ᴱ✶nalda > nalla > G. nâla GL/59

Phonetic Rule Elements

[ā] > [ō] ✧ GG/14 (ā > ō)

Phonetic Rule Examples

eðusmāni > eðusmōni ā > ō ᴱ✶eđusmānī > G. Edhofon ✧ GL/31
gʷāloθ > gʷōloθ ā > ō ᴱ✶ŋgua-aloþ- > gwōloth > G. goloth ✧ GL/41
gʷār > gʷōr ā > ō ᴱ✶ŋguār > gwōr- > G. gôr ✧ GL/41
jāt > jōt ā > ō ᴱ√yat- > G. gôd ✧ GL/36
jātrā > jōtrā ā > ō ᴱ√yat- > G. godra ✧ GL/36
kāla > kōla ā > ō ᴱ√cala > G. côl ✧ GL/25
kʷāmē > kʷōmē ā > ō ᴱ✶qāmē > G. côma ✧ GL/26
mbāsḷ > mbōsḷ ā > ō ᴱ✶mᵇāsḷ > G. bothli ✧ GL/23
tāði > tōði ā > ō ᴱ√tadh- > G. tôdhi ✧ GL/71