Q. coron¹, n. “mound”

Reference ✧ SA/coron ✧ coron “mound”

Element In

Cognates