Kh. Gundabad loc.

Kh. Gundabad loc.

References ✧ LotRI; PM/301; PMI

Elements

gundu “underground hall”
?