Q. stressed [áwa], [ówo] became [oa], [uo]; [áwa|ówo] > [oa|uo]

Q. stressed [áwa], [ówo] became [oa], [uo]; [áwa|ówo] > [oa|uo]

Phonetic Rule Elements

[áwa] > [oa] ✧ PE17/118 (awá > oa); WJ/367 (áua > )
[ówo] > [uo] ✧ PE17/137 (owo > uo); VT48/28 (owo > uo)

ᴹQ. stressed [áwa], [ówo] became [oa], [uo]; [áwa|ówo] > [oa|uo]

Phonetic Rule Elements

[áwa] > [oa]
[ówo] > [uo]

ᴱQ. [au] became [o] before unstressed vowel, but [aw] before stressed vowel; [au{ieao}|au{íéáó}] > [oø{ieao}|aw{íéáó}]

References ✧ PE12/11-14

Order (03400)

After 02800 [jǝ], [wǝ] became [je], [wo] after a vowel
Before 04100 [oe] became [oa]

Phonetic Rule Elements

[aui] > [oi] ✧ PE12/12 (áu̯i > oi (ávi))
[aue] > [oe] ✧ PE12/12 (áu̯e > oe (ávo))
[aua] > [oa] ✧ PE12/12 (áu̯a > oa)
[auo] > [ō] ✧ PE12/12 (áu̯o > ō (ávo))
[auí] > [awí] ✧ PE12/13 (au̯í > awí)
[aué] > [awé] ✧ PE12/13 (au̯é > awé)
[auá] > [awá] ✧ PE12/13 (au̯á > awá)
[auó] > [awó] ✧ PE12/13 (au̯ó > avó)

Phonetic Rule Examples

laua > loa aua > oa ᴱ√LAW̯A > ᴱQ. Loa ✧ QL/52
maua > moa aua > oa ᴱ√MAWA > mawa > ᴱQ. moa ✧ QL/60
mauar > moar aua > oa ᴱ✶mau̯ard- > ᴱQ. moar ✧ PE12/14
raua > roa aua > oa ᴱ✶raw̯a > ᴱQ. roa ✧ QL/79
lauista- > loista- aui > oi ᴱ√LAW̯A > ᴱQ. loista ✧ QL/52
lauite > loite aui > oi ᴱ√LAW̯A > law̯iti- > ᴱQ. loite ✧ QL/52
auárna > awárna auá > awá ᴱ√AW̯A > ᴱQ. avarna ✧ QL/33
mauárdi > mawárdi auá > awá ᴱ✶mau̯ardī > ᴱQ. mawardi ✧ PE12/14
mauárdo > mawárdo auá > awá ᴱ√MAWA > ᴱQ. mavardo ✧ QL/60
auésta > awésta aué > awé ᴱ✶awestá > ᴱQ. avesta ✧ PE13/137
auésta > awésta aué > awé ᴱ✶awestá > ᴱQ. avesta ✧ PE13/160

ᴱQ. [ou] became [u] before [e] and [o], but [o] before [i] and [a]; [ou{eo}|ou{ia}] > [uø{eo}|oø{ia}]

@@@ counterexample: ua (GL/61)

References ✧ PE12/11-13

Order (03500)

After 02800 [jǝ], [wǝ] became [je], [wo] after a vowel
Before [ou] became [au]

Phonetic Rule Elements

[oue] > [ue] ✧ PE12/12 (óu̯e > ue (oa)); PE12/13 (ou̯é > ué (oá))
[ouo] > [uo] ✧ PE12/12 (óu̯o > uo); PE12/13 (ou̯ó > )
[oui] > [oi] ✧ PE12/12 (óu̯i > oi (ui)); PE12/13 (ou̯í > oi (ui))
[oua] > [oa] ✧ PE12/12 (óu̯a > oa (ua)); PE12/13 (ou̯á > )

Phonetic Rule Examples

noua > nua oua > oa ᴱ√NŌ/NOWO‽/NONO‽ > ᴱQ. nua ✧ QL/67
oua > oa oua > oa ᴱ√OWO > ᴱQ. oa ✧ QL/34
oua > oa oua > oa ᴱ√OWO > ᴱQ. oa ✧ QL/71
oualle > oalle oua > oa ᴱ√OWO > ᴱQ. oalle ✧ QL/71
toua > toa oua > oa ᴱ✶tou̯ > ᴱQ. toa ✧ GL/71
oua > ua oua > oa ᴱ✶ou̯a > ᴱQ. ua ✧ GL/61
oue > ue oue > ue ᴱ✶ou̯χe > ᴱQ. ue ✧ QL/71
oue > ue oue > ue ᴱ√OWO > ᴱQ. UE ✧ QL/97
souile > soile oui > oi ᴱ√SOW̯O > ᴱQ. soile ✧ QL/86
souina > soina oui > oi ᴱ√SOW̯O > ᴱQ. soina ✧ QL/86
kouo > kuo ouo > uo ᴱ√KOHO > koχuo > ᴱQ. kuo ✧ QL/47
nouo > nuo ouo > uo ᴱ√NŌ/NOWO‽/NONO‽ > ᴱQ. nuo ✧ QL/66