N. final and initial [ŋg] became [ŋ]; [ŋg-|-ŋg] > [ŋ-|-ŋ]

N. final and initial [ŋg] became [ŋ]; [ŋg-|-ŋg] > [ŋ-|-ŋ]
@@@ GS/§4.200, GS/§4.202

Phonetic Rule Elements

[ŋg-] > [ŋ-]
[-ŋg] > [-ŋ]

Phonetic Rule Examples

aŋg > aŋ -ŋg > -ŋ ᴹ√ANGĀ > N. ang ✧ Ety/ANGĀ
faŋg > faŋ -ŋg > -ŋ ON. sphanga > N. fang ✧ Ety/SPÁNAG
gwiŋg > gwiŋ -ŋg > -ŋ ᴹ✶wingē > N. gwing ✧ Ety/WIG
laŋg > laŋ -ŋg > -ŋ ᴹ√LANG > N. lhang ✧ Ety/LANK
l̥aŋg > l̥aŋ -ŋg > -ŋ ᴹ√LAG > N. lhang ✧ Ety/LAG
l̥oŋg > l̥oŋ -ŋg > -ŋ ᴹ✶lungā > N. lhong ✧ Ety/LUG¹
peŋg > peŋ -ŋg > -ŋ ᴹ✶kwingā > N. peng ✧ Ety/KWIG
r̥eŋg > r̥eŋ -ŋg > -ŋ ON. ringa > N. rheng ✧ EtyAC/RINGI
r̥iŋg > r̥iŋ -ŋg > -ŋ ON. ringe > N. rhing ✧ Ety/RINGI
taŋg > taŋ -ŋg > -ŋ ᴹ√TANG > N. tang ✧ Ety/TING
toŋg > toŋ -ŋg > -ŋ ᴹ✶tungā > N. tong ✧ Ety/TUG
θaŋg > θaŋ -ŋg > -ŋ ᴹ✶stangā > N. thang ✧ Ety/STAG
θliŋg > θliŋ -ŋg > -ŋ ᴹ✶sliñgē > N. thling ✧ Ety/SLIG