ᴱ✶[ŋgʷ] ‹ngw›

⚠️ᴱ✶[ŋgʷ] ‹ngw›

Reference ✧ PE12/15 ✧ ȵg͡w

Element In

Phonetic Development

ᴱQ. initial nasalized stops became nasals ŋgʷ- > ŋʷ- ✧ PE12/16 (ȵg͡w > gu̯; initial)
ᴱT. labialized velars became labials ŋgʷ- > b- ✧ PE12/16 (ȵg͡w > b)
ᴱT. labialized velars became labials -ŋgʷ- > -mb- ✧ PE12/16 (ȵg͡w > mb; medial)
ᴱT. initial nasalized voiced stops became nasals ŋgʷ- > ŋʷ- ✧ PE12/16 (ȵg͡w > nu̯)