ᴱQ. †kai kuluinen “*ten pieces of gold”

⚠️ᴱQ. †cai culuinen “*ten pieces of gold”

Reference ✧ PE14/84

Elements

kai “ten; (lit.) all fingers” ✧ PE14/84
kulu “gold” partitive ✧ PE14/83 (kuluinen)