ON. Uinenda f.

ON. Uinenda f.

Reference ✧ Ety/UY

Elements

ᴹ√UY ✧ Ety/UY
ᴹ√NEN “*water” ✧ Ety/UY

Cognates

Derivatives