S. noro lim, noro lim Asfaloth “run swift, run swift, Asfaloth”

S. noro lim, noro lim Asfaloth “run swift, run swift, Asfaloth”

References ✧ LotR/213; PE17/18

Glosses

Elements

nor- “to run (or leap) of animals or men” imperative ✧ LotR/213 (noro); PE17/18 (noro)
lim “quick, swift” ✧ LotR/213; PE17/18
Asfaloth “Sunlit Foam” ✧ LotR/213; PE17/18

N. nora-lim, nora-lim “*run swift, run swift”

Reference ✧ RS/196

Elements

nor- “*to run” imperative ✧ RS/196 (nora)
lim “*swift” ✧ RS/196