Q. [ō]

References ✧ LotR/1115.2907; LotR/1115.3809; PE18/096.2402; VT39/10.0306; VT48/07.3708

Variations

Element In


ᴹQ. [ō]

Element In


ᴱQ. [ō]

References ✧ PE12/009.2402; PE12/012.2016; PE12/012.2019; PE12/014.1603; PE12/014.2005; PE12/014.2005-2; PE14/041.1305

Variations

Element In

Phonetic Development

ᴱQ. [jǝ], [wǝ] became [je], [wo] after a vowel awo < awǝ ✧ PE12/012.2019 (áu̯ǝ > ō (ávo))
ᴱQ. [au] became [o] before unstressed vowel, but [aw] before stressed vowel ō < auo ✧ PE12/012.2016 (áu̯o > ō (ávo))
ᴱQ. [ao] became [ō] ō < ao ✧ PE12/014.1603 (ăō > ō)
ᴱQ. [ǝ] assimilated to preceding vowel ō < ✧ PE12/014.2005-2 (ō̆ǝ > ō)
ᴱQ. vowels in hiatus reduced ō < ō̆ō̆ ✧ PE12/014.2005 (ō̆ō̆ > ō)