S. Gorthol m. “Dread Helm”

S. Gorthol, m. “Dread Helm”

A sobriquet of Túrin, translated “Dread Helm” (S/205), a combination of gor “horror” and thôl “helmet” (SA/gor, thôl).

References ✧ LBI; S/205; SA/gor, thôl; SI

Glosses

Elements

gor “horror, dread, fear” ✧ SA/gor
thôl “helmet, helm” ✧ SA/thôl