ᴱQ. [ɣʷ] became [w]; [ɣʷ] > [w]

⚠️ᴱQ. [ɣʷ] became [w]; [ɣʷ] > [w]

Reference ✧ PE12/14

Order ()

After [ðʲi] became [ī] and [ɣʷu] became [ū]
After voiceless spirants voiced after liquids
After voiceless spirants voiced before voiced continuants
[ERROR:MISLINK] Before
Before later [j], [w] became [i], [u] finally or between a vowel and a consonant

Phonetic Rule Elements

[ɣʷ] > [w] ✧ PE12/16 (ɣ͡w > ; medial)

Phonetic Rule Examples

kaɣʷa- > kawa- ɣʷ > w ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kawin ✧ QL/45
kaɣʷka > kawka ɣʷ > w ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kauka ✧ QL/45
kaɣʷko > kawko ɣʷ > w ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kauko ✧ QL/45
kaɣʷre > kawre ɣʷ > w ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kaure ✧ QL/45
leɣʷke > lewke ɣʷ > w ᴱ√LEẆE > ᴱQ. leuke ✧ QL/53
leɣʷme > lewme ɣʷ > w ᴱ√LEẆE > ᴱQ. leume ✧ QL/53
piɣʷ > piw ɣʷ > w ᴱ√PIẆI > ᴱQ. piu ✧ QL/74
pīɣʷe > pīwe ɣʷ > w ᴱ√PIẆI > ᴱQ. pīwe ✧ QL/74
piɣʷle > piwle ɣʷ > w ᴱ√PIẆI > ᴱQ. piule ✧ QL/74
piɣʷte- > piwte- ɣʷ > w ᴱ√PIẆI > ᴱQ. piute- ✧ QL/74
raɣʷa- > rawa- ɣʷ > w ᴱ√RAẆA > ᴱQ. rawa- ✧ QL/79
raɣʷka > rawka ɣʷ > w ᴱ√RAẆA > ᴱQ. rauka ✧ QL/79
raɣʷme > rawme ɣʷ > w ᴱ√RAẆA > ᴱQ. raume ✧ QL/79
saɣʷle > sawle ɣʷ > w ᴱ√SAẆA > ᴱQ. saule ✧ QL/82
ɣʷasta- > wasta- ɣʷ > w ᴱ√ẆAÐA > ᴱQ. wastar ✧ QL/102
ɣʷasto > wasto ɣʷ > w ᴱ√ẆAÐA > ᴱQ. wasto ✧ QL/102
-ɣʷrand- > -wrand- ɣʷ > w ᴱ√ẆAÐA > ᴱQ. -urand- ✧ QL/102