ᴱQ. voiceless spirants voiced before voiced continuants; [{ɸxxʷθʲ}{βɣmnŋrljw}] > [{βɣxʷðʲ}{βɣmnŋrljw}]

⚠️ᴱQ. voiceless spirants voiced before voiced continuants; [{ɸxxʷθʲ}{βɣmnŋrljw}] > [{βɣxʷðʲ}{βɣmnŋrljw}]
@@@ possibly sometimes transposition: tempe, timpinen but “no certain cases of occurrence with any spirants” (PE12/25)

References ✧ PE12/17-20

Order ()

Before [xʷ] became [x] before consonants
Before [ɣʷ] became [w]
Before [ðʲ] became [j]
Before 02100 between vowels and consonants [ɣ] vanished with compensatory lengthening

Phonetic Rule Elements

[ɸ{βmnŋrljw}] > [β{βmnŋrljw}] ✧ PE12/20 (ꝑ or f > ƀ; before voiced spirants, before n, r, l, ı̯, u̯)
[xʷ{βmnŋrljw}] > [ɣʷ{βmnŋrljw}]
[θʲ{βðɣɣʷjw}] > [ðʲ{βðɣɣʷjw}]
[xj] > [ɣj]
[xl] > [ɣl]
[xm] > [ɣm]
[xn] > [ɣn]
[xŋ] > [ɣŋ]
[xr] > [ɣr]

Phonetic Rule Examples

suxje > suɣje xj > ɣj ᴱ√SUHU > ᴱQ. †sūye ✧ QL/86
koxle > koɣle xl > ɣl ᴱ√KOHO > ᴱQ. kōle ✧ QL/47
noxla > noɣla xl > ɣl ᴱ√NOHO > ᴱQ. nōla ✧ QL/67
suxlime > suɣlime xl > ɣl ᴱ√SUHU > ᴱQ. sūlime ✧ QL/86
kaxma > kaɣma xm > ɣm ‽ᴱ√KAHA > ᴱQ. káma ✧ QL/43
luxme > luɣme xm > ɣm ᴱ√LUHU > ᴱQ. lūme ✧ QL/56
luxmen > luɣmen xm > ɣm ᴱ√LUHU > ᴱQ. lūmen ✧ QL/56
nuxme > nuɣme xm > ɣm ᴱ√NUHU > ᴱQ. nūme ✧ QL/68
oxma > oɣma xm > ɣm ᴱ√OHO² > ᴱQ. ōma ✧ QL/69
raxma > raɣma xm > ɣm ᴱ√RAHA > ᴱQ. rāma ✧ QL/78
suxma > suɣma xm > ɣm ᴱ√SUHU > ᴱQ. sūma ✧ QL/86
luxnde > luɣnde xn > ɣn ᴱ√LUHU > ᴱQ. lunde ✧ QL/56
maxntḷ > maɣntḷ xn > ɣn ᴱ√MAHA > ᴱQ. mantl ✧ QL/57
suxne > suɣne xn > ɣn ᴱ√SUHU > ᴱQ. sūne ✧ QL/86
vaxnḷ > vaɣnḷ xn > ɣn ᴱ√VAHA > ᴱQ. vandl ✧ LT1A/Qalvanda
daxra > daɣra xr > ɣr ᴱ√TAHA > ᴱQ. tāra ✧ QL/87
daxri > daɣri xr > ɣr ᴱ√TAHA > ᴱQ. tāri ✧ QL/87
hoxre > hoɣre xr > ɣr ‽ᴱ√HUHU > ᴱQ. hóre ✧ QL/41
maxra > maɣra xr > ɣr ᴱ√MAHA > ᴱQ. māra ✧ QL/57
suxru > suɣru xr > ɣr ᴱ√SUHU > ᴱQ. Súru ✧ LT1A/Súruli
saxŋa- > saɣŋa- xŋ > ɣŋ ᴱ√SAHA > ᴱQ. sanga- ✧ QL/81
sexŋe > seɣŋe xŋ > ɣŋ ᴱ√SEHE > ᴱQ. senge ✧ QL/82
saθʲke > saðʲke θʲ{βðɣɣʷjw} > ðʲ{βðɣɣʷjw} ᴱ√SAẎA > ᴱQ. saike ✧ QL/82
saθʲwa > saðʲwa θʲ{βðɣɣʷjw} > ðʲ{βðɣɣʷjw} ᴱ√SAH͡YA > ᴱQ. saiwa ✧ QL/81
saθʲwa- > saðʲwa- θʲ{βðɣɣʷjw} > ðʲ{βðɣɣʷjw} ᴱ√SAH͡YA > ᴱQ. saiwa- ✧ QL/72