ᴱQ. between vowels and consonants [ɣ] vanished with compensatory lengthening; [VɣC] > [V̄øC]

⚠️ᴱQ. between vowels and consonants [ɣ] vanished with compensatory lengthening; [VɣC] > [V̄øC]

Reference ✧ PE12/18

Order (02100)

After voiceless spirants voiced before voiced continuants
Before middle consonant lost in three-consonant cluster

Phonetic Rule Elements

[VɣC] > [V̄øC] ✧ PE12/18 (ʒ > ø)

Phonetic Rule Examples

daɣra > dāra VɣC > V̄øC ᴱ√TAHA > ᴱQ. tāra ✧ QL/87
daɣri > dāri VɣC > V̄øC ᴱ√TAHA > ᴱQ. tāri ✧ QL/87
foɣle > fōle VɣC > V̄øC ᴱ√FOƷO > ᴱQ. fôle ✧ QL/38
hoɣre > hōre VɣC > V̄øC ‽ᴱ√HUHU > ᴱQ. hóre ✧ QL/41
kaɣma > kāma VɣC > V̄øC ‽ᴱ√KAHA > ᴱQ. káma ✧ QL/43
koɣle > kōle VɣC > V̄øC ᴱ√KOHO > ᴱQ. kōle ✧ QL/47
laɣta- > lāta- VɣC > V̄øC ᴱ√LA’A > ᴱQ. lāta- ✧ QL/50
loɣte > lōte VɣC > V̄øC ᴱ√LO’O > ᴱQ. lōte ✧ QL/55
loɣto- > lōto- VɣC > V̄øC ᴱ√LO’O > ᴱQ. lōto- ✧ QL/55
luɣme > lūme VɣC > V̄øC ᴱ√LUHU > ᴱQ. lūme ✧ QL/56
luɣmen > lūmen VɣC > V̄øC ᴱ√LUHU > ᴱQ. lūmen ✧ QL/56
luɣnde > lūnde VɣC > V̄øC ᴱ√LUHU > ᴱQ. lunde ✧ QL/56
luɣta- > lūta- VɣC > V̄øC ‽ᴱ√LU’U > ᴱQ. lūta- ✧ QL/56
maɣntḷ > māntḷ VɣC > V̄øC ᴱ√MAHA > ᴱQ. mantl ✧ QL/57
maɣra > māra VɣC > V̄øC ᴱ√MAHA > ᴱQ. māra ✧ QL/57
noɣla > nōla VɣC > V̄øC ᴱ√NOHO > ᴱQ. nōla ✧ QL/67
nuɣme > nūme VɣC > V̄øC ᴱ√NUHU > ᴱQ. nūme ✧ QL/68
oɣma > ōma VɣC > V̄øC ᴱ√OHO² > ᴱQ. ōma ✧ QL/69
raɣma > rāma VɣC > V̄øC ᴱ√RAHA > ᴱQ. rāma ✧ QL/78
ruɣja > rūja VɣC > V̄øC ᴱ√RU’U > ᴱQ. rūya ✧ QL/80
saɣŋa- > sāŋa- VɣC > V̄øC ᴱ√SAHA > ᴱQ. sanga- ✧ QL/81
seɣŋe > sēŋe VɣC > V̄øC ᴱ√SEHE > ᴱQ. senge ✧ QL/82
suɣje > sūje VɣC > V̄øC ᴱ√SUHU > ᴱQ. †sūye ✧ QL/86
suɣlime > sūlime VɣC > V̄øC ᴱ√SUHU > ᴱQ. sūlime ✧ QL/86
suɣma > sūma VɣC > V̄øC ᴱ√SUHU > ᴱQ. sūma ✧ QL/86
suɣne > sūne VɣC > V̄øC ᴱ√SUHU > ᴱQ. sūne ✧ QL/86
suɣru > sūru VɣC > V̄øC ᴱ√SUHU > ᴱQ. Súru ✧ LT1A/Súruli
vaɣnḷ > vānḷ VɣC > V̄øC ᴱ√VAHA > ᴱQ. vandl ✧ LT1A/Qalvanda