[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. hóre (hóri-) n. “pine, stone pine”

⚠️ᴱQ. hórë (hóri-), n. “pine, stone pine”
ᴺQ. !sona “pine”

References ✧ PME/41; QL/41

Glosses

Variations

Inflections

hórĭ- stem ✧ QL/41
hōrĭ- stem ✧ PME/41

Element In

Derivations

Phonetic Developments

‽ᴱ√HUHU > hóre [xoxri] > [xoxre] > [hoxre] > [hoɣre] > [hōre] ✧ QL/41