ᴱ✶short final [i], [u] became [e], [o]; [-{ĭŭ}] > [-{eo}]

⚠️ᴱ✶short final [i], [u] became [e], [o]; [-{ĭŭ}] > [-{eo}]

References ✧ PE12/4, 8-9

Order (00600)

After 00400 final [ǝ] vanished
After 00500 final [j], [w] became [i], [u]

Phonetic Rule Elements

[-Sĭ] > [-Se]
[-Sŭ] > [-So]

Phonetic Rule Examples

akajri > akajre -Sĭ > -Se ᴱ√KAYA > ᴱQ. akaire ✧ QL/46
alalmi > alalme -Sĭ > -Se ᴱ√ALA² > ᴱQ. alalme ✧ QL/29
awri > awre -Sĭ > -Se ᴱ√AWA > ᴱQ. aure ✧ QL/33
awti > awte -Sĭ > -Se ᴱ√AW̯A > ᴱQ. aute ✧ QL/33
aɸti > aɸte -Sĭ > -Se ᴱ√AFA > [aft]yǝ > ᴱQ. apte ✧ QL/29
bonti > bonte -Sĭ > -Se ᴱ√POT-I > ᴱQ. ponte ✧ QL/75
boti > bote -Sĭ > -Se ᴱ√POT-I > ᴱQ. pote ✧ QL/75
ekti > ekte -Sĭ > -Se ᴱ✶ektĭ > ᴱQ. ekte ✧ GL/18
ekti > ekte -Sĭ > -Se ᴱ√EKE > ᴱQ. ekte ✧ QL/35
eŋkʷi > eŋkʷe -Sĭ > -Se ᴱ√EŊE > ᴱQ. enqe ✧ QL/36
gʷassi > gʷasse -Sĭ > -Se ᴱ√GWASA > ᴱQ. ’wasse ✧ QL/103
gʷiŋgi > gʷiŋge -Sĭ > -Se ᴱ√GWIŊI > ᴱQ. ’wingi- ✧ QL/104
gʷinwi > gʷinwe -Sĭ > -Se ᴱ√GWINI > ᴱQ. ’winwe ✧ QL/104
gʷōri > gʷōre -Sĭ > -Se ᴱ√GWORI > ᴱQ. ’wōre ✧ QL/104
ɣari > ɣare -Sĭ > -Se ᴱ√ƷARA > ᴱQ. are ✧ QL/32
iki > ike -Sĭ > -Se ᴱ√I > ᴱQ. ike ✧ QL/41
illi > ille -Sĭ > -Se ᴱ√ILI² > ᴱQ. ille ✧ QL/42
iŋwi > iŋwe -Sĭ > -Se ᴱ√IWI > ᴱQ. ingwe ✧ QL/43
kalki > kalke -Sĭ > -Se ᴱ√KALA > ᴱQ. kalke ✧ QL/44
kanti > kante -Sĭ > -Se ᴱ✶kantya > ᴱQ. kante ✧ PE13/140
koðʲti > koðʲte -Sĭ > -Se ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koite ✧ QL/48
kṛni > kṛne -Sĭ > -Se ᴱ√KṚN > [kṛn]ı̯ǝ > ᴱQ. karne ✧ QL/48
kʷilli > kʷille -Sĭ > -Se ᴱ√QILI¹ > ᴱQ. qille ✧ QL/77
lalli > lalle -Sĭ > -Se ᴱ√LALA > ᴱQ. ‽lalle ✧ QL/50
lawista- > lawista- -Sĭ > -Se ᴱ√LAW̯A > ᴱQ. loista ✧ QL/52
lawiti > lawite -Sĭ > -Se ᴱ√LAW̯A > law̯iti- > ᴱQ. loite ✧ QL/52
lawki > lawke -Sĭ > -Se ᴱ√LAWA > ᴱQ. lauke ✧ QL/52
lawti > lawte -Sĭ > -Se ᴱ√LAWA > ᴱQ. laute ✧ QL/52
leɣʷki > leɣʷke -Sĭ > -Se ᴱ√LEẆE > ᴱQ. leuke ✧ QL/53
lojri > lojre -Sĭ > -Se ᴱ√LOY̯O > ᴱQ. loire ✧ QL/56
lōki > lōke -Sĭ > -Se ᴱ√LOKO > ᴱQ. lōke ✧ QL/55
lōmi > lōme -Sĭ > -Se ᴱ√LOMO > ᴱQ. Lōme ✧ QL/55
louri > loure -Sĭ > -Se ᴱ√LOU̯RI > ᴱQ. laure ✧ QL/51
loxti > loxte -Sĭ > -Se ᴱ√LOHO > ᴱQ. lokte ✧ QL/55
lunti > lunte -Sĭ > -Se ᴱ√LUTU > ᴱQ. lunte ✧ QL/57
luxmi > luxme -Sĭ > -Se ᴱ√LUHU > ᴱQ. lūme ✧ QL/56
makti > makte -Sĭ > -Se ᴱ√MAHA > ᴱQ. makte ✧ QL/57
makti > makte -Sĭ > -Se ᴱ√MAHA > ᴱQ. †makte ✧ QL/57
mani > mane -Sĭ > -Se ᴱ√MANA > ᴱQ. mane ✧ QL/58
mati > mate -Sĭ > -Se ᴱ✶mati > ᴱQ. mate ✧ PE14/70
mburi > mbure -Sĭ > -Se ᴱ✶mbúrya: > ᴱQ. mure ✧ PE13/139
mili > mile -Sĭ > -Se ᴱ√MILI > ᴱQ. mile ✧ QL/61
mḹki > mḹke -Sĭ > -Se ᴱ√MḶKḶ > ᴱQ. malke ✧ QL/62
mṇgi > mṇge -Sĭ > -Se ᴱ√MṆGṆ > ᴱQ. mange¹ ✧ QL/62
mōri > mōre -Sĭ > -Se ᴱ√MORO > ᴱQ. mōre ✧ QL/62
ŋaðʲki > ŋaðʲke -Sĭ > -Se ᴱ√NAẎA > ᴱQ. naike ✧ QL/65
ṇði > ṇðe -Sĭ > -Se ᴱ√NÐN > > ᴱQ. ande ✧ QL/31
neli > nele -Sĭ > -Se ᴱ√NELE > ᴱQ. nele ✧ QL/65
niŋkʷi > niŋkʷe -Sĭ > -Se ᴱ√NIQI > ᴱQ. ninqe ✧ QL/66
nōri > nōre -Sĭ > -Se ᴱ√ > ᴱQ. nōre ✧ QL/66
noti > note -Sĭ > -Se ᴱ√NOTO > ᴱQ. note ✧ QL/68
olmi > olme -Sĭ > -Se ᴱ√OLO³ > ᴱQ. olme² ✧ QL/69
ori > ore -Sĭ > -Se ᴱ√ORO² > [or]ı̯ǝ > ᴱQ. ore ✧ QL/70
owli > owle -Sĭ > -Se ᴱ✶OWO > ᴱQ. Aule ✧ QL/34
pekti > pekte -Sĭ > -Se ᴱ√PEKE > ᴱQ. pekte ✧ QL/73
piŋkʷi > piŋkʷe -Sĭ > -Se ᴱ√PIKI > ᴱQ. pinqe ✧ QL/73
pojmi > pojme -Sĭ > -Se ᴱ√POYO > ᴱQ. ‽poime ✧ QL/75
poli > pole -Sĭ > -Se ᴱ√POL-I > ᴱQ. pole ✧ QL/75
putsi > putse -Sĭ > -Se ᴱ√PU(HU) > ᴱQ. putse ✧ QL/75
rimpi > rimpe -Sĭ > -Se ᴱ√RIPI > ᴱQ. rimpe ✧ QL/80
saθʲki > saθʲke -Sĭ > -Se ᴱ√SAẎA > ᴱQ. saike ✧ QL/82
siloini > siloine -Sĭ > -Se ᴱ√SILI > ᴱQ. siloine ✧ QL/83
sini > sine -Sĭ > -Se ᴱ√SINI > ᴱQ. Sine ✧ QL/83
siŋi > siŋe -Sĭ > -Se ᴱ√SIŊI > ᴱQ. singe ✧ QL/83
sḹki > sḹke -Sĭ > -Se ᴱ√SḶKḶ¹ > ᴱQ. salki ✧ QL/84
sṇti > sṇte -Sĭ > -Se ᴱ√SṆTṆ > -ẏe > ᴱQ. sinte ✧ QL/85
sukti > sukte -Sĭ > -Se ᴱ√SUKU > ᴱQ. sukte ✧ QL/86
tambi > tambe -Sĭ > -Se ᴱ√TAMA > ᴱQ. tambe ✧ QL/88
taŋgi > taŋge -Sĭ > -Se ᴱ√TAŊA > ᴱQ. tange ✧ QL/89
tekti > tekte -Sĭ > -Se ᴱ√TEKE > ᴱQ. tekte ✧ QL/90
telpi > telpe -Sĭ > -Se ᴱ√TELPE > ᴱQ. telpe ✧ QL/91
tendi > tende -Sĭ > -Se ᴱ√TENE > ᴱQ. tende ✧ QL/91
teteli > tetele -Sĭ > -Se ᴱ✶tet’li > ᴱQ. telte ✧ GL/70
tiwri > tiwre -Sĭ > -Se ᴱ√TIW̯I > ᴱQ. tiure ✧ QL/93
-tuli > -tule -Sĭ > -Se ᴱ√TULU > ᴱQ. -tule ✧ QL/95
tuŋki > tuŋke -Sĭ > -Se ᴱ√TUN+Kǝ > ᴱQ. tunke ✧ QL/95
θorni > θorne -Sĭ > -Se ᴱ√ŠORO² > ᴱQ. sorne ✧ QL/86
tʲūri > tʲūre -Sĭ > -Se ᴱ√TYU > ᴱQ. tyūre ✧ QL/50
tʲūti > tʲūte -Sĭ > -Se ᴱ√TYU > ᴱQ. tyūte ✧ QL/50
xoxri > xoxre -Sĭ > -Se ‽ᴱ√HUHU > ᴱQ. hóre ✧ QL/41
ɸajri > ɸajre -Sĭ > -Se ᴱ√FAYA > ᴱQ. faire ✧ QL/37
βani > βane -Sĭ > -Se ᴱ√VANA > ᴱQ. vane ✧ QL/99
βassi > βasse -Sĭ > -Se ᴱ√VASA > ᴱQ. vasse ✧ QL/100
βi > βe -Sĭ > -Se ᴱ√ > ᴱQ. ve ✧ QL/101
βiti > βite -Sĭ > -Se ᴱ√VITI > ᴱQ. vite ✧ QL/101
βḹki > βḹke -Sĭ > -Se ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. valke ✧ QL/101
βḷti > βḷte -Sĭ > -Se ᴱ√VḶTḶ > ᴱQ. -vilte ✧ QL/102
βōri > βōre -Sĭ > -Se ᴱ√VŌRI > ᴱQ. vōre ✧ QL/102
balu > balo -Sŭ > -So ᴱ√PALA > ᴱQ. palo ✧ QL/71
ðʲuru > ðʲuro -Sŭ > -So ᴱ√ẎURU > ᴱQ. yuro ✧ QL/106
gṛgu > gṛgo -Sŭ > -So ᴱ✶grgu- > ᴱQ. karko ✧ PE13/144
kaɣʷku > kaɣʷko -Sŭ > -So ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kauko ✧ QL/45
kampu > kampo -Sŭ > -So ᴱ✶kampu- > ᴱQ. kampo ✧ PE14/66
luksu > lukso -Sŭ > -So ᴱ√LUKU > ᴱQ. lukso ✧ QL/56
malu > malo -Sŭ > -So ᴱ√MALA¹ > [mal]wǝ > ᴱQ. malo ✧ QL/58
mḹku > mḹko -Sŭ > -So ᴱ√MḶKḶ > ᴱQ. malko ✧ QL/62
nṇgu > nṇgo -Sŭ > -So ᴱ√NṆGṆ > ‽nṇg·ẇǝ > ᴱQ. nungo ✧ QL/66
ṇtu > ṇto -Sŭ > -So ᴱ√MATA > ᴱQ. anto ✧ QL/31
ouru > ouro -Sŭ > -So ᴱ✶ourū̆ > ᴱQ. auro ✧ PE13/155
pilmu > pilmo -Sŭ > -So ᴱ√PILI¹ > ᴱQ. pilmo ✧ QL/74
rēðu > reðo -Sŭ > -So ᴱ√reðe > ᴱQ. rēro ✧ QL/79
resru > resro -Sŭ > -So ᴱ✶res-rŭ > rerro > ᴱQ. rēro ✧ QL/79
situ > sito -Sŭ > -So ᴱ√SITI > ᴱQ. sito ✧ QL/84
sṛku > sṛko -Sŭ > -So ᴱ√SṚKṚ > ᴱQ. sarko ✧ QL/86
xenu > xeno -Sŭ > -So ᴱ√HEN+U > ᴱQ. heno ✧ QL/40
xʷenu > xʷeno -Sŭ > -So ᴱ√HEN+U > ᴱQ. feno ✧ QL/38
ɸṇðu > ɸṇðo -Sŭ > -So ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fando ✧ QL/38