ᴱ✶final [ǝ] vanished; [-ǝ] > [-ø]

⚠️ᴱ✶final [ǝ] vanished; [-ǝ] > [-ø]

Reference ✧ PE12/4

Order (00400)

After 00300 short final [e], [a], [o] became [ǝ]
Before 00600 short final [i], [u] became [e], [o]

Phonetic Rule Elements

[-ǝ] > [-ø]

Phonetic Rule Examples

ajǝ > aj -ǝ > -ø ᴱ√AY̯A > ᴱQ. ai ✧ QL/34
ajstǝ > ajst -ǝ > -ø ᴱ√AY̯A > ᴱQ. ais ✧ QL/34
akajristǝ > akajrist -ǝ > -ø ᴱ√KAYA > ᴱQ. akairis ✧ QL/46
arakǝ > arak -ǝ > -ø ᴱ✶a + raka- > ᴱQ. arak ✧ QL/30
areandǝ > areand -ǝ > -ø ᴱ√ARA > ᴱQ. arean ✧ QL/32
awrinǝ > awrin -ǝ > -ø ᴱ✶aurina- > ᴱQ. aurin ✧ PE13/160
awrinǝ > awrin -ǝ > -ø ᴱ√AWA > ᴱQ. aurin ✧ QL/33
aɸtjǝ > aɸtj -ǝ > -ø ᴱ√AFA > [aft]yǝ > ᴱQ. apte ✧ QL/29
etlǝ > etl -ǝ > -ø ᴱ√ETE > ᴱQ. etl ✧ QL/36
ɣalastǝ > ɣalast -ǝ > -ø ‽ᴱ✶ʒalast- > ᴱQ. alas ✧ QL/30
ɣirdǝ > ɣird -ǝ > -ø ᴱ✶ʒirdǝ > ᴱQ. hir ✧ PE13/161
ɣirdǝ > ɣird -ǝ > -ø ᴱ✶ʒird- > ᴱQ. ir ✧ PE13/144
kaklǝ > kakl -ǝ > -ø ᴱ√KAKA > ᴱQ. katl ✧ QL/44
kalumektǝ > kalumekt -ǝ > -ø ᴱ✶k’lamektā > ᴱQ. kalumet ✧ PE13/162
kantjǝ > kantj -ǝ > -ø ᴱ✶kantya > ᴱQ. kante ✧ PE13/140
karasǝ > karas -ǝ > -ø ᴱ✶karase > karar > ᴱQ. kalar ✧ PE14/70
kḷtǝ > kḷt -ǝ > -ø ᴱ√KLTL > ᴱQ. kilt ✧ QL/47
kṇtlǝ > kṇtl -ǝ > -ø ᴱ√KᴬNTᴬN > ᴱQ. kantl ✧ QL/45
kṛniǝ > kṛni -ǝ > -ø ᴱ√KṚN > [kṛn]ı̯ǝ > ᴱQ. karne ✧ QL/48
kʷalinǝ > kʷalin -ǝ > -ø ᴱ√QALA > ᴱQ. qalin ✧ QL/76
kʷetlǝ > kʷetl -ǝ > -ø ᴱ√QETE > ᴱQ. qetl ✧ QL/77
kʷinðǝl > kʷinðl -ǝ > -ø ᴱ√QIŘI > ᴱQ. qindl ✧ QL/77
kʷintǝl > kʷintl -ǝ > -ø ᴱ√QINI > ᴱQ. qintl ✧ QL/77
lakʷsǝ > lakʷs -ǝ > -ø ᴱ√LAQA > ᴱQ. las ✧ QL/51
lamnǝ > lamn -ǝ > -ø ᴱ✶labna > lamna > lamn > ᴱQ. lama ✧ PE14/70
laptǝ > lapt -ǝ > -ø ‽ᴱ√LAPA > ᴱQ. Lat ✧ QL/51
linðǝ > linð -ǝ > -ø ᴱ√LIŘI > ᴱQ. lin ✧ PME/54
linðǝ > linð -ǝ > -ø ᴱ√LIŘI > ᴱQ. lin¹ ✧ QL/54
liplǝ > lipl -ǝ > -ø ᴱ√LIPI > ᴱQ. litl ✧ QL/54
lḷtǝ > lḷt -ǝ > -ø ᴱ√LḶTḶ > ᴱQ. lilt ✧ QL/55
luklǝ > lukl -ǝ > -ø ᴱ√LUKU > ᴱQ. lutl ✧ QL/56
malwǝ > malw -ǝ > -ø ᴱ√MALA¹ > [mal]wǝ > ᴱQ. malo ✧ QL/58
matlǝ > matl -ǝ > -ø ᴱ√MATA > ᴱQ. matl ✧ QL/59
maxǝ > max -ǝ > -ø ᴱ√MAHA > maha > ᴱQ. ✧ QL/57
maxntǝl > maxntl -ǝ > -ø ᴱ√MAHA > ᴱQ. mantl ✧ QL/57
mburjǝ > mburj -ǝ > -ø ᴱ✶mbúrya: > ᴱQ. mure ✧ PE13/139
meklǝ > mekl -ǝ > -ø ᴱ√MEKE > ᴱQ. metl ✧ QL/60
mḷdðʲǝ > mḷdðʲ -ǝ > -ø ᴱ√MLŘL > mldẏǝ > ᴱQ. mildi ✧ QL/62
ŋarkðʲǝ > ŋarkðʲ -ǝ > -ø ᴱ√ŊARA > ‽narkẏǝ > ᴱQ. narte ✧ QL/64
ṇðjǝ > ṇðj -ǝ > -ø ᴱ√NÐN > > ᴱQ. ande ✧ QL/31
nṇgwǝ > nṇgw -ǝ > -ø ᴱ√NṆGṆ > ‽nṇg·ẇǝ > ᴱQ. nungo ✧ QL/66
nʲatlǝ > nʲatl -ǝ > -ø ᴱ√NYATA > ᴱQ. nyatl ✧ QL/68
orjǝ > orj -ǝ > -ø ᴱ√ORO² > [or]ı̯ǝ > ᴱQ. ore ✧ QL/70
paplǝ > papl -ǝ > -ø ᴱ√PAPA > ᴱQ. patl ✧ QL/72
pelesǝ > peles -ǝ > -ø ᴱ✶pelesa > ᴱQ. peler ✧ PE13/147
petlǝ > petl -ǝ > -ø ᴱ√PETE > ᴱQ. petl ✧ QL/73
pḷtʲǝ > pḷtʲ -ǝ > -ø ᴱ√PḶT͡YḶ > ᴱQ. pilt ✧ QL/74
puntlǝ > puntl -ǝ > -ø ᴱ√PU(HU) > ᴱQ. puntl ✧ QL/75
rotlǝ > rotl -ǝ > -ø ᴱ√ROTO > ᴱQ. rotl ✧ QL/80
ṛtʲǝ > ṛtʲ -ǝ > -ø ᴱ√ᴵRTYᴵR > ᴱQ. irt ✧ QL/43
saklǝ > sakl -ǝ > -ø ᴱ√SAKA > ᴱQ. satl ✧ QL/81
skendǝ > skend -ǝ > -ø ᴱ✶ske-ndá > ᴱQ. hen ✧ PE13/147
sṇtjǝ > sṇtj -ǝ > -ø ᴱ√SṆTṆ > -ẏe > ᴱQ. sinte ✧ QL/85
suklǝ > sukl -ǝ > -ø ᴱ√SUKU > ᴱQ. sutl ✧ QL/87
swandǝ > swand -ǝ > -ø ᴱ✶swandǝ > ᴱQ. fan ✧ PE12/26
swǝnī > swnī -ǝ > -ø ᴱ✶sw(ǝ)nī́ > ᴱQ. suni ✧ PE12/26
swǝnī > swnī -ǝ > -ø ᴱ✶sẇǝnī́ > ᴱQ. suni ✧ QL/82
tentlǝ > tentl -ǝ > -ø ᴱ√TENE > ᴱQ. tentl ✧ QL/91
tetlǝ > tetl -ǝ > -ø ᴱ√TETE > ᴱQ. tetl ✧ QL/92
tilnǝ > tiln -ǝ > -ø ᴱ√TILI² > tilnǝ > ᴱQ. til² ✧ QL/92
tṇtlǝ > tṇtl -ǝ > -ø ᴱ√TṆTṆ > ᴱQ. tantl ✧ QL/93
tompǝl > tompl -ǝ > -ø ᴱ√TOMPO > ᴱQ. tontl ✧ QL/94
tṛtʲǝ > tṛtʲ -ǝ > -ø ᴱ√TṚT͡YṚ > ᴱQ. tirt ✧ QL/94
θxendǝ > θxend -ǝ > -ø ᴱ✶þχe-ndǝ > ᴱQ. hen ✧ PE12/21
θʲaðmǝ > θʲaðm -ǝ > -ø ᴱ√HYAŘA > ᴱQ. hyar ✧ QL/41
tʲetlǝ > tʲetl -ǝ > -ø ᴱ√TYETE > ᴱQ. tyetl ✧ QL/50
xaðǝ > xað -ǝ > -ø ᴱ√HAŘA > ᴱQ. har(e) ✧ QL/39
xaliskǝ > xalisk -ǝ > -ø ᴱ√HALA > ᴱQ. halis ✧ QL/39
xeplǝ > xepl -ǝ > -ø ᴱ√HEPE > ᴱQ. hetl ✧ QL/40
xestǝ > xest -ǝ > -ø ᴱ√HESE > ᴱQ. hes ✧ QL/40
xondǝ > xond -ǝ > -ø ᴱ√HONO > ᴱQ. hon ✧ QL/40
xontʲǝ > xontʲ -ǝ > -ø ᴱ√HOTYO > ᴱQ. hont ✧ QL/41
xostǝ > xost -ǝ > -ø ᴱ√HOSO > ᴱQ. hos ✧ QL/41
ɸalassǝ > ɸalass -ǝ > -ø ᴱ√FALA > ᴱQ. falas ✧ QL/37
ɸantǝl > ɸantl -ǝ > -ø ᴱ√FANA > ᴱQ. fantl ✧ QL/37
ɸinðǝl > ɸinðl -ǝ > -ø ᴱ√FIŘI > ᴱQ. findl ✧ QL/38
ɸintǝ > ɸint -ǝ > -ø ᴱ√FINI > ᴱQ. fint ✧ QL/38
ɸṇðosǝ > ɸṇðos -ǝ > -ø ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fandor ✧ QL/38
ɸṇðossǝ > ɸṇðoss -ǝ > -ø ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fandos ✧ QL/38
βaxnǝl > βaxnl -ǝ > -ø ᴱ√VAHA > ᴱQ. vandl ✧ LT1A/Qalvanda
βṛtʲǝ > βṛtʲ -ǝ > -ø ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. virt ✧ QL/102