ᴱ✶short final [e], [a], [o] became [ǝ]; [-S{ĕăŏ}] > [-Sǝ]

⚠️ᴱ✶short final [e], [a], [o] became [ǝ]; [-S{ĕăŏ}] > [-Sǝ]
@@@ but not in monosyllables or after vowels [nauva < naχū́a]

References ✧ PE12/4, 9

Order (00300)

Before 00400 final [ǝ] vanished

Phonetic Rule Elements

[-Sĕ] > [-Sǝ]
[-Să] > [-Sǝ]
[-Sŏ] > [-Sǝ]

Phonetic Rule Examples

aja > ajǝ -Să > -Sǝ ᴱ√AY̯A > ᴱQ. ai ✧ QL/34
araka > arakǝ -Să > -Sǝ ᴱ✶a + raka- > ᴱQ. arak ✧ QL/30
awrina > awrinǝ -Să > -Sǝ ᴱ✶aurina- > ᴱQ. aurin ✧ PE13/160
awrina > awrinǝ -Să > -Sǝ ᴱ√AWA > ᴱQ. aurin ✧ QL/33
kantja > kantjǝ -Să > -Sǝ ᴱ✶kantya > ᴱQ. kante ✧ PE13/140
kʷalina > kʷalinǝ -Să > -Sǝ ᴱ√QALA > ᴱQ. qalin ✧ QL/76
lamna > lamnǝ -Să > -Sǝ ᴱ✶labna > lamna > lamn > ᴱQ. lama ✧ PE14/70
maxa > maxǝ -Să > -Sǝ ᴱ√MAHA > maha > ᴱQ. ✧ QL/57
mburja > mburjǝ -Să > -Sǝ ᴱ✶mbúrya: > ᴱQ. mure ✧ PE13/139
pelesa > pelesǝ -Să > -Sǝ ᴱ✶pelesa > ᴱQ. peler ✧ PE13/147
skenda > skendǝ -Să > -Sǝ ᴱ✶ske-ndá > ᴱQ. hen ✧ PE13/147
kalumekta > kalumektǝ -Sĕ > -Sǝ ᴱ✶k’lamektā > ᴱQ. kalumet ✧ PE13/162
karase > karasǝ -Sĕ > -Sǝ ᴱ✶karase > karar > ᴱQ. kalar ✧ PE14/70
sṇtje > sṇtjǝ -Sĕ > -Sǝ ᴱ√SṆTṆ > -ẏe > ᴱQ. sinte ✧ QL/85
xondo > xondǝ -Sŏ > -Sǝ ᴱ√HONO > ᴱQ. hon ✧ QL/40