[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. qindl n. “a spindle, top”

⚠️ᴱQ. quindl, n. “a spindle, top”
ᴺQ. !quiril “spindle; [spinning] top, *whirligig”

Reference ✧ QL/77 ✧ “a spindle, top”

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√QIŘI > qindl [kʷinðǝl] > [kʷinðl] > [kʷinðḷ] > [kʷinðḷ] > [kʷindḷ] ✧ QL/77